Takaisin 21.11.2023

Iso käsi yhteiskunnalle – yhteiskunnallinen kädenjälki todentaa toiminnan nettovaikutuksia

yhteiskunnallinen kädenjälki

Yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta puhuttaessa viitataan usein melko laveasti siihen, millaisia, useimmiten hyödyllisiä, vaikutuksia jostakin toiminnasta seuraa tai pitäisi seurata.  Pyrittäessä konkretisoimaan vaikuttavuutta törmätään usein kuitenkin hankaluuksiin. Yhteiskunnalliset ilmiöt ovat moniulotteisia ja niihin kohdistuvat vaikutukset usein välillisiä ja epäsuoria tehden vaikutusketjujen ymmärryksestä haastavaa. Uskomme, että yhteiskunnallisen kädenjälkensä ymmärtäjät ja kädenjälkitiedolla johtamisen edelläkävijät menestyvät parhaiten isojen muutosten aikakautena.

Käsitteenä yhteiskunnallinen kädenjälki on kokonaisvaltainen ja painottaa laadullista tarkastelua. Yrityksen, organisaation tai vaikka yksittäisen investoinnin kädenjälkivaikutuksia perattaessa tulee usein esiin, että vaikka lähtökohtaisesti toimijat pyrkivät toiminnallaan tuottamaan hyvää yhteiskuntaan, on monesti vääjäämätöntä, että toiminnasta syntyy myös haittavaikutuksia. Siksi lähestymistapana ja käsitteenä yhteiskunnallinen kädenjälki kattaa tarkasteltavan toiminnan sekä hyödylliset että mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan, ja tätä kautta päästään kiinni toiminnan nettokädenjälkeen. Ymmärtämällä kokonaisuus on mahdollista minimoida haittavaikutuksia ja maksimoida hyvän tuotto yhteiskunnalle.


Mikä yhteiskunnallinen kädenjälki?

Yhteiskunnallisella kädenjäljellä tarkoitamme toiminnan nettovaikutuksia yhteiskuntaan kokonaisvaltaisesti. Yhteiskunnallinen ilmiö voi temaattisesti liittyä vaikkapa työllisyyteen, fyysiseen tai henkiseen hyvinvointiin, ilmastonmuutokseen, yhdenvertaisuuteen tai vaikkapa turvallisuuteen.

Olemme Gaiassa kehittäneet yhteiskunnallisen kädenjäljen ymmärtämiseen, todentamiseen ja optimoimiseen keskittyvää lähestymistapaa ja metodiikkaa, josta olemme saaneet rohkaisevia kokemuksia asiakasprojekteissa. Voimme esimerkiksi tarkastella suunnitteluvaiheessa olevaa liikenneinvestointia ja vaikkapa sen eri toteutusvaihtoehtoja yhteiskunnallisen kädenjäljen näkökulmasta pyrkimyksenämme ymmärtää, mikä vaihtoehto olisi nettokädenjäljeltään suotuisin. Tai voimme ottaa tarkastelukohteeksi tietyn yrityksen liiketoiminnan ja hankkia ymmärrystä siitä, mikä sen nykyinen kädenjälki on ja minkälaisilla valinnoilla ja kehitystoimenpiteillä yritys voisi kasvattaa yhteiskunnallista kädenjälkeään sekä sitä kautta erottautua kilpailijoistaan ja muokata omaa markkina-asemaansa.

Kädenjälkitarkastelu voi olla tarpeen mukaan kertaluonteista tai voidaan rakentaa sellaiseksi, että se on jatkuvaluonteisesti ylläpidettävissä ja seurattavissa. Tarkastelu alkaa tyypillisesti laadullisena ilmiöiden vaikutusketjujen ymmärtämiseksi ja voi edetä myös kvantifioituun tarkasteluun tuoden esiin esimerkiksi yrityksen laajoja työllisyysvaikutuksia tai verovaikutuksia yhteiskuntaan.


Ymmärrä

Kädenjälkitarkastelu aloitetaan painotuksiin ja rajauksiin liittyvillä asiakaslähtöisillä valinnoilla. Asiakas voi esimerkiksi olla kiinnostunut erityisesti myönteisistä kädenjälkivaikutuksistaan tai joku toinen löytämään keinoja minimoida haitallista kädenjälkeään. Lähtökohdat dokumentoidaan aina huolellisesti, koska näillä on vaikutusta tarkastelun tuloksiin.

Varsinainen kädenjälkityö alkaa kokonaistarkastelulla, jossa tunnistetaan kohteen kannalta olennaiset yhteiskunnalliset ilmiöt. Tarkastelu tehdään yhdessä asiakkaan kanssa kaksisuuntaisesti: ensin ulkoa eli yhteiskunnasta käsin kohti tarkasteltavaa kohdetta ja sitten kohteesta kohti yhteiskuntaa. Syntyy kaksiosainen kysymyksenasettelu: mitkä ilmiöt ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä ja samalla sellaisia, joihin tarkasteltavalla kohteella on kytkentä ja mahdollisuus vaikuttaa? Tarkasteltavan kohteen toiminnalla voi olla lukuisia rajapintoja yhteiskunnallisiin ilmiöihin, mutta vain osa niistä täyttää molemmat nämä kriteerit. Kädenjälkitarkastelussa ei siis tavoitella täyttä kattavuutta, vaan sitä, että tunnistetaan sellaiset olennaisimmat ilmiöt, joihin kohdistuva vaikutus selittää riittävästi ja olennaisesti tarkasteltavan kohteen kokonaiskädenjälkeä.


Todenna

Ymmärryksen hankkiminen yhteiskunnallisen kädenjäljen olennaisista ilmiörajapinnoista ja niihin kohdistuvista vaikutusmekanismeista on välttämätöntä, mutta monesti riittämätöntä toimijoiden tarpeisiin. Usein on olemassa tarve todentaa vaikutuksia myös kvantitatiivisesti, jotta hankitusta ymmärryksestä tulee helpommin hyödynnettävää. Yhteiskunnallinen kädenjälki on kattokonsepti, jonka alla piilee mittava metodikirjasto. Voimme poimia sieltä kulloiseenkin tapaukseen soveltuvan todentamismenetelmän riippuen ilmiön ja vaikutuksen luonteesta.

Yhteiskunnallisen ilmiön tasolta etsitään tätä kuvaavia makroindikaattoreita, jotka kytketään läpi vaikutusketjun kädenjälkitarkastelun kohteena olevaan toimintaan. Tuloksena on seurantakelpoinen indikaattorikokonaisuus, jossa yksittäisten indikaattorien välistä korrelaatiota ja kehitystä voidaan tarkastella. Indikaattorien valossa voidaan odottaa kehitystä vasta tietyn ajan kuluttua ja tietyssä vaikutusketjun mukaisessa järjestyksessä. Jos esimerkiksi yritys tekee vaikutusketjun alkupäässä muutoksia toimintaansa ja kohdistaa esimerkiksi resursseja eri tavalla kuin aiemmin, kestää aikansa ennen kuin tämän seuraukset voivat näkyä tämän asiakkaissa, ja vielä kauemmin, että vaikutus ehtii heijastua kädenjälkenä yhteiskunnallisiin ilmiöihin.


Optimoi

Kun ymmärrys olennaisista yhteiskunnallisista ilmiöistä, vaikutuksesta ja vaikutusmekanismista ja kenties myös niitä kuvaavista indikaattoreista on tunnistettu, olemme saavuttaneet kädenjälkityön vaiheen, jossa mehevimmät hedelmät alkavat olla poimittavissa. Kädenjälkiymmärryksen lisääntymisen kautta organisaation on mahdollista kehittää toimintaansa siten, että halutut vaikutukset maksimoituvat ja haitat minimoituvat.  Se voi myös suunnata ja muuttaa toimintaansa siten, että potentiaalinen kädenjälki realisoituu.

Kädenjälkitarkastelu onkin keskeisesti organisaatioiden kehittämisen ja johtamisen työkalu. Voidaan puhua kädenjälkitiedolla johtamisesta. Indikaattoritietoa voidaan hyödyntää tehtäessä strategista tavoiteasettelua ja ohjausta, tai operatiivisesti esimerkiksi panosten ohjaamisessa tai viestinnässä. Muodostetun kädenjälkipotentiaalin ymmärryksen avulla voidaan johtaa uudistaen toimintaa kädenjäljen kasvattamiseksi.

Isossa kuvassa kyse on kädenjälkitiedon hyödyntämisestä parempien päätösten ja valintojen pohjana, on kyse sitten esimerkiksi investointipäätöksistä, strategisista tai operatiivisista valinnoista tai vaikka resurssien kohdistamisesta. Esimerkiksi investointipäätöksissä perinteisen taloudellisen tarkastelun rinnalle saadaan tunnistettua laajempia vaikutuksia myös ihmisiin, yhteiskuntaan ja planeettaan.

Kädenjälki konkretisoi tarkoitusta

Yhteiskunnallinen kädenjälki ja vastuullisuus kulkevat tiiviisti käsi kädessä. Uskomme Gaialla, että kukin vastuullinen toimija, omalla tulokulmallaan yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan, pyrkii hyvin tarkoitusperin aikaansaamaan myönteistä kädenjälkeä. Voidakseen tehdä tätä systemaattisesti, toimijoiden on keskeistä hankkia ymmärrystä oman yhteiskunnallisen kädenjälkensä muodostumislogiikasta. Ajattelemme, että kukaan tai mikään toimija ei ole olemassa itsetarkoituksellisesti. Kädenjälkityö konkretisoi tarkasteltavan kohteen olemassaolon tarkoitusta suhteessa ympäristöönsä, happotestaa perinteisen strategiatyön tuloksena syntyviä missiomäärittelyitä ja tuo aineksia eksistentiaalisesti merkitykselliseen tarinaan.

Moni toimiala ja toimija on myös eri muutosajureiden aiheuttamassa murroksessa. Uskomme, että yhteiskunnallisen kädenjälkensä ymmärtämisen ja kädenjälkitiedolla johtamisen edelläkävijät ovat voittajia näissä myllerryksissä.

Olemme Gaiassa kehittäneet menetelmiä yhteiskunnallisen kädenjäljen ymmärtämiseen ja todentamiseen avuksi yrityksille ja organisaatiolle. Ymmärrä, todenna, optimoi – siinä reseptimme.

Kestävyyden monimutkaisuus hengästyttää – kuinka saada selkoa keskenään ristikkäisistä vaikutuksista? | Gaia.fi
Mikä on yrityksen hiilikädenjälki ja mitä etua sillä voi saavuttaa? | Gaia.fi
Hiilestä kiinni -kehittämishankkeiden arviointiin uusi vaikuttavuuspolkumalli | Gaia.fi

Kestävä liiketoiminta, Ilmastoystävälliset innovaatiot ja niiden kaupallistaminen, Energia- ja resurssitehokkuus, Uusiutuva energia, Kiertotalous, Verkostojohtaminen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet, EU- ja muut julkiset rahoitusinstrumentit.

suvi.hakamies@gaia.fi
+358503311495

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Energiaköyhyys Suomessa – onko sitä? Neljä näkökulmaa, joilla järjestelmällisesti vähentää kaupunkien kulutusperusteisia scope 3 -päästöjä Kaupunkien kulutusperusteiset päästöt: uusi toimintamalli järjestelmälliseksi päästöjen vähentämiseksi Ilmaston lämpenemistä hillitsevä kierto- ja jakamistalous kasvaa nopeimmin kaupungeissa Päästövähennykset ja viihtyvyys kulkevat kunnissa käsikädessä Baltic Offshore Wind -ekosysteemi aikoo puolittaa merituulivoiman perustus- ja huoltokustannukset

Strategiat ja johtamisjärjestelmät, digitalisaatio ja tietoekoysteemit, systeemiset haasteet, julkisen sektorin kehittäminen

mikko.eklund@gaia.fi
+358405358800