Takaisin 17.5.2023

Hiilestä kiinni -kehittämishankkeiden arviointiin uusi vaikuttavuuspolkumalli

Hiilestä kiinni

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuus kattaa useita erilaisia toimenpiteitä maankäyttösektorin ilmastotoimien edistämiseksi Suomessa. Keskeinen osa kokonaisuutta ovat kehittämishankkeet, jotka ovat käytännönläheisiä, tutkimustietoon perustuvia hankkeita. Niiden tavoite on edistää siirtymää kohti ilmastokestävää maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä. Kehittämishankkeita on yli 100 kappaletta, joista 90:n hankkeen vaikuttavuutta arvioitiin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta Gaia Consultingin johtamassa vaikuttavuusarvioinnissa. Arviointi toteutettiin yhteistyössä Pellervon Taloustutkimus PTT:n kanssa. Arviointi toteutettiin syyskuun 2022 ja huhtikuun 2023 välillä.

Arvioinnin keskeiseksi menetelmäksi kehitettiin uusi vaikuttavuuspolkumalli(kuva 1). Malli kuvaa sitä, miten kaukana konkreettisen ilmastovaikutuksen toteutumisesta hankkeet ovat. Vaikuttavuuspolusta muotoutui seitsenportainen, ja se jakautuu neljään päävaiheeseen (valmistautumisesta loppukiriin). Kehittämishankkeilla on arvioinnin mukaan sekä ilmastovaikutuksia että muita kestävän kehityksen vaikutuksia. Osassa hankkeita vaikutukset ovat kuitenkin melko epäsuoria. Yleisesti ottaen, mitä pidemmällä hankkeet ovat vaikuttavuuspolulla, sitä suorempia ilmastovaikutuksia niillä on.

Kuva 1. Vaikuttavuuspolun kuvaus

Keskeinen tavoite vaikuttavuuspolun kehittämisessä oli se, että hankkeiden tuloksia voidaan sen avulla helpommin seurata ja edistää myös hankkeiden päättymisen jälkeen, ja tulevia mahdollisia rahoitushakuja voidaan myös kohdistaa tiettyihin kohtiin vaikuttavuuspolkua. Yksittäinen hanke voi sijaita useassa kohdassa vaikuttavuuspolkua, esimerkiksi jos siinä on useita erilaisia työpaketteja. Arvioinnissa hankkeet sijoitettiin vaikuttavuuspolulle sekä niiden pääasiallisen kohdan mukaan, että työpakettien mukaan. Kuvassa 2 on nähtävissä arvioitujen 90:n hankkeen jakautuminen polulle näillä molemmilla tavoilla.

Kuva 2. Hiilestä kiinni –kehittämishankkeiden sijainti vaikuttavuuspolulla (hankkeen pääasiallinen sijainti ja työpakettien sijainnit)

Arvioinnissa kehitetty vaikuttavuuspolku osoittautui toimivaksi työkaluksi, ja sitä voidaan hyödyntää myös muiden alojen hankerahoituksen kohdentamisessa, seurannassa ja vaikuttavuusarvioinnissa muiden rahoittajien toimesta. Vaikuttavuuspolku soveltuu sekä hankkeiden ennakkoarviointiin että niiden toteuttamisen jälkeiseen arviointiin.

Tulevaisuuden rahoitus maankäyttösektorin ilmastohankkeisiin tulisi arvioinnin mukaan suunnata meneillään olevien hankkeiden tulosten edistämiseen ja niiden eteenpäin viemiseen vaikuttavuuspolulla sen sijaan, että tuotettaisiin yleistason uutta tietoa. Arvioinnissa suositellaan myös, että laaditaan tiekartta maankäyttösektorin ilmastotavoitteiden toteuttamisesta ja sopeutumisesta vuoteen 2035 olemassa olevien menetelmien ja hankkeiden tulosten pohjalta, eli käytännön suunnitelma hankkeiden tulosten edistämiseksi vaikuttavuuspolulla.

Arvioinnin tuloksista laadittu englanninkielinen Policy Brief kansainväliselle yleisölle
Hankkeen raportin tiivistelmä

Lisätietoja hankkeesta:

Tuomas Raivio, johtaja
Anna Laine, johtava asiantuntija

Hiilineutraalisuus, ilmastopolitiikka, kestävä rahoitus, kompensaatiomarkkinat, uusiutuva energia, kestävä liiketoiminta, kehitysyhteistyö

anna.laine@gaia.fi
+358505131260

Kirjoittajan muita artikkeleita:

COP28-ilmastokokous: Signaali fossiilisten polttoaineiden aikakauden päättymisestä Hiilimarkkinoilla tapahtuu nyt paljon: yritysten ilmastotavoitteet voisivat edistää Suomen ilmastotavoitteita Pohjoismainen kiertotalouskehitys pohjaa rakennusalan muutokseen Vapaaehtoiset hiilimarkkinat: uusi opas kokoaa yhteen hyviä käytäntöjä