Takaisin 19.5.2023

Mikä on yrityksen hiilikädenjälki ja mitä etua sillä voi saavuttaa?

hiillikädenjälki

Yrityksen hiilikädenjälki on monelle toistaiseksi melko tuntematon konsepti, vaikka hiilikädenjäljen potentiaalisista hyödyistä puhutaankin jo paljon. Suomen kunnianhimoiset ilmastotavoitteet olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ovat synnyttäneet tarpeen luoda hiilikädenjälkikuvauksia monille eri teollisuuden sektoreille, ja luomaan suuntaa niiden yritysten vastuullisuudelle.

Hiilikädenjälki kertoo tuotteen tai palvelun saavuttaman päästövähennyksen. Mahdollinen hiilikädenjälki määritetään vertaamalla uutta vähähiilistä ratkaisua alan standardiin. Kun uuden ratkaisun hiilijalanjälki on pienempi kuin alan standardin, uusi vähähiilinen ratkaisu pienentää asiakkaan tai yhteiskunnan hiilijalanjälkeä. Kädenjälki voidaan saavuttaa toteuttamalla vapaaehtoisia toimia, jotka auttavat minimoimaan tuotteen jalanjäljen, esimerkiksi käyttämällä resursseja tehokkaammin, hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa tai jakamistaloutta, käyttämällä vähemmän saastuttavia liikkumisen keinoja sekä vähentämällä jätteitä. Hiilikädenjälkityössä asiakas on aina keskiössä, sillä kädenjäljellä pienennetään asiakkaan jalanjälkeä.

Yrityksen hiilikädenjälkitiedosta hyötyä sekä sisäisesti että ulkoisesti

Gaia selvitti yhteistyössä Business Finlandin kanssa hiilikädenjälkityön tärkeimmät ajurit, käyttäjät ja käyttötarkoitukset yrityksille. Osana hanketta haastateltiin erikokoisia yrityksiä eri aloilta. Tuotoksena syntyi tärkeää tietoa hiilikädenjäljen potentiaalista ja käyttötarkoituksista.

Hankkeessa selvisi, että yrityksen hiilikädenjälkitietoa hyödynnetään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisesti kädenjälkitietoja käytetään päätöksenteon tueksi ja ohjaamaan tuotekehityspäätöksiä. Toisaalta kädenjälkitietoa käytetään myös arvonluonnin ja markkinoinnin välineenä. Hiilikädenjälkitiedon nähtiin tuovan lisäarvoa yrityksen tuotteelle ja antavan sille kilpailuetua. Lisäksi kädenjälkitieto koettiin tehokkaana ja faktoihin perustuvana tapana viestiä ulkoisille sidosryhmille yrityksen tuottamasta lisäarvosta asiakkailleen. Lisäksi selvisi, että kädenjälkitietoja käytetään yhä useammin myös investointipäätöksenteossa ja rahoitushakemuksissa, erityisesti ilmasto- ja ympäristörahastoissa.

Startup- ja pk-yrityksille hiilikädenjälki voi olla lähtökohtaisesti liikeidean ja -strategian ydin. Näille yrityksille sijoittajasuhteet ja rahoituksen saaminen ovat usein keskeisiä tekijöitä, joihin kädenjälkitietoa voidaan hyödyntää. Vakiintuneemmat ja suuremmat yritykset hyödyntävät kädenjälkitietoja useimmiten tuotevalikoiman kehittämisessä vähähiilisemmäksi ja työkaluna kilpailijoista erottautumiseen.

Yrityksen hiilikädenjäljelle ei ole olemassa yhdenmukaistettuja laskentastandardeja

Vaikka hiilikädenjäljen hyödyntämismahdollisuuksia on monia, on huomattava, että toisin kuin hiilijalanjäljelle, yrityksen hiilikädenjäljelle ei ole olemassa yhdenmukaistettuja laskentastandardeja. Faktapohjaiset tiedot ja laskelmat ovat kuitenkin ratkaisevia ja niiden on oltava olemassa, erityisesti kun esitetään väitteitä ympäristöhyödyistä. Avoimuus on siis keskeisessä asemassa hiilikädenjälkeen liittyvässä kommunikoinnissa. Lisäksi olisi varmistettava, että uusi vähähiilinen ratkaisu ei aiheuta kielteisiä vaikutuksia muihin vastuullisuuden osa-alueisiin. Huomattavan hiilikädenjäljen saavuttaminen edellyttää usein myös tiivistä yhteistyötä toimialan sisällä, sidosryhmien, kilpailijoiden ja poliittisten päättäjien kanssa.

Kädenjälki kuvaa siis yrityksen positiivista vaikutusta ja sen kasvattamisen potentiaali on ”rajaton”, kun taas jalanjälkeä voi pienentää ”vain” nollaan. Tästä huolimatta yritykset keskittyvät toistaiseksi pitkälti toimintansa kielteisten vaikutusten minimoimiseen, eikä myönteisten ilmastovaikutusten huomioon ottaminen hiilikädenjäljen avulla ole vielä kovinkaan yleinen käytäntö. Monet asiakkaat haluavat kuitenkin minimoida omaa hiilijalanjälkeään, sekä valmistautua CSRD:n voimaantuloon ja vältettäviä päästöjä koskevaan sääntelyyn. Siksi yritykset, joilla on hiilikädenjälki ja jotka pystyvät kommunikoimaan tästä vakuuttavasti asiakkailleen, voivat saada huomattavaa kilpailuetua.

Mitä tarkoittaa hiilikädenjälki? | Gaia.fi
Miten EU:n kestävän kehityksen taksonomia tulee vaikuttamaan kaikkiin yrityksiin? | Gaia.fi

Kiertotalous, biodiversiteetti, yritysvastuu ja kestävä liiketoiminta, kestävät ruokajärjestelmät, liiketoiminnan kehittäminen, liiketoimintastrategiat, innovaatiojohtaminen ja innovaatioprosessit, markkinointi ja viestintä

tuulia.sinijarvi@gaia.fi
0407085917

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Elintarviketeollisuudelle laadittu biodiversiteettiselvitys luo suuntaviivoja toimialan luontotyön edistämiseksi Tuleeko tiedeperusteisista luontotavoitteista kauan kaivattu standardi yritysten luontotyön tueksi? Gaia Snapshot: Kestävä kasvu syntyy kiertotaloudesta  Toimivat kierrätysmateriaalien markkinat avainasemassa kiertotalouden edistämisessä

Kiertotalous, yritysten kestävä kehitys, ESG, ympäristömerkit, ympäristötieteet, biodiversiteetti

iina.saarinen@gaia.fi
+358440951224