Takaisin 2.3.2023

Suuntana liiketoiminnan systemaattinen luontopositiivisuus

luontopositiivisuus piia pessala

Luontokato ja ilmastonmuutos etenevät toinen toistaan vahvistaen. Luonnossa tapahtuvat muutokset ovat tulleet käsin kosketeltaviksi. Luontopositiivisuus ja toimien kiireellisyys ymmärretään laajasti yritysmaailmassa ja julkisella sektorilla. Yksittäisten luontoratkaisujen sijaan kaivataan kuitenkin ensisijaisesti kokonaisvaltaista ajatus- ja toimintamallien kestävyysuudistusta eli susformaatiota.

Tällä viikolla julkaistiin Ympäristöministeriön tilaama ja Mari Pantsarin tuottama Elinkeinoelämä ja luonnon monimuotoisuus -selvitys, jonka keskeinen viesti on, että yritysten tulisi tunnistaa luontoriskit ja -mahdollisuudet strategisina kysymyksinä, ja lähteä muokkaamaan ydinliiketoimintaansa näiden perusteella. Lisäksi selvityksessä nostetaan esille muun muassa kasvava tarve ekologian osaajille ja osaamiselle. Selvityksessä tuodaan esille myös suomalaisen elinkeinoelämän käynnissä olevia luontotoimia, joita tehdään jo runsaasti. Lisää kunnianhimoa kuitenkin tarvitaan.

Yritysten tukena luonnon monimuotoisuustyössä

Luonnon monimuotoisuuden parissa tapahtuu paljon niin kansainvälisellä tasolla kuin EU-sääntelyssä. Myös Suomessa kehitetään samaan aikaan omaa lainsäädäntöä, ohjelmia ja toimintamalleja. Lisäksi viime aikoina on julkaistu useampia selvityksiä luonnon monimuotoisuuden ja toimintaympäristön kehityksestä ja kehitystarpeista. Runsas keskustelu luonnon monimuotoisuuden ympärillä ja selvityksen tulokset kertovat siitä, että luontokadon kriittisyys on laajalti tiedostettu ja tilanteen parantamiseksi halutaan toimia. Toisaalta monessa yrityksessä toteutetaan jo vihreää siirtymää ja ilmastoratkaisuja luontonäkökulmia huomioimatta.

Samaan aikaan yrityksissä saatetaan olla hämillään ja pohtia, miten lähteä liikkeelle luonnon monimuotoisuustyössä. Jo tehdystä ilmastotyöstä voidaan kopioida monia asioita, mutta toisaalta on muistettava, että ilmasto- ja monimuotoisuustyön välillä on erojakin. Luonnon monimuotoisuus on paikkaan sidonnaista ja sitä voidaan tarkastella usealla erilaisella mittarilla. Luontopositiivisten ratkaisujen tekemiseen tarvitaan ja löytyy monenlaista tukea. Edelläkävijäyritysten, toimialajärjestöjen, kestävän liiketoiminnan konsulttien ja erilaisten koulutustahojen lisäksi myös julkinen sektori voi merkittävästi tukea yrityksiä luontopositiivisessa siirtymässä.

Luontopositiivisuus strategian kautta käytäntöön

Tekemisen aika todellakin on nyt, mutta täydellisen valmista ei tarvitse tai voikaan tulla heti. Keskeistä on suunnata katse kohti kokonaisvaltaista muutosta ja lähteä tunnistamaan avoimin mielin mitä luonnon monimuotoisuus tarkoittaa oman toiminnan kohdalla ja mitä susformaatio tässä yhteydessä merkitsee. Siirtyminen lineaarisesta mallista kiertotalouteen pohjautuvaan liiketoimintamalliin on yksi keino pienentää yrityksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Kun lähdetään tarkastelemaan ja etsimään uusia kestävämpiä ydinliiketoiminnan malleja ja tuotteita, vältytään myös viherpesulta.

Strategisen pohdinnan jälkeen luontopositiivisuuden pitää siirtyä osaksi jokapäiväistä tekemistä ja johtaa aitoon muutokseen. Liiketoiminnasta irrallisella biodiversiteettistrategialla on vaikeaa saada todellista muutosta aikaan. Kun luonnon monimuotoisuus on huomioitu liiketoimintamallissa, on huomattavasti helpompaa viedä se systemaattisesti toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi ja osaksi konkreettisia toimia – ja osaksi toimintaa yhteistyökumppanien ja asiakkaiden kanssa. Yritykselle relevantit ja oikeaan suuntaan ohjaavat raportointimittaritkin löytyvät luontevammin, kun luontopositiivinen siirtymä on huomioitu liiketoimintamalleissa.

Lue lisää:

Biodiversiteetti | Gaia.fi

Kiertotalous ja resurssiniukkuus | Gaia.fi

On aika tehdä liiketoiminnasta luontopositiivista | Gaia.fi