Takaisin 19.4.2023

Susformaatio – uudelleen määritelty arvonluonti varmistaa kestävän kasvun 

shallow focus photo of red flower

Susformaatio on termi, jota käytämme organisaation systemaattisesta transformaatiosta kestäväksi. Termi muodostuu yhdistelmästä englanninkielisiä sanoja Sustainability ja Transformation.

Organisaatio, joka toteuttaa susformaation, ymmärtää kestävyyden lopulta vaikuttavan sen kaikkien toimintamallien kilpailukykyyn edellyttäen kokonaisvaltaista muutosta. Käymällä läpi susformaation vastuullisuudesta voi tulla uniikki erottautumismahdollisuus, jota kilpailijat eivät voi omia tai kopioida. Susformaatio myös varmistaa organisaation kestävyyden tulevaisuudessa – toimintaedellytykset tulevat muuttumaan ja niihin on varauduttava ennakoiden.

Susformaatio on prosessina jatkuva ja eri osiensa summa. Toteuttaakseen susformaation, organisaation on määriteltävä, mitkä prosessin vaiheet ovat sille oleellisia ja missä järjestyksessä. Tärkeintä ei ole seurata susformaatioprosessia kaavamaisesti, vaan rakentaa se palvelemaan organisaation muutosmatkaa niin, että maksimoidaan vaikuttavuus ja varmistetaan organisaation tulevaisuus. Jokainen askel oikeaan suuntaan on parempi kuin niiden tekemättä jättäminen. Susformaatiota voi toteuttaa esimerkiksi alla olevien vaiheiden kautta.

Tunnista tulevaisuus, jota kohti asemoit organisaation tavoitteet. Susformaation pohjana on hyvä käyttää tulevaisuuslähtöisen ajattelun omaksumista. Trendejä tulkiten ja tulevaisuusilmiöt tunnistaen rakennetaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia ja luodaan tavoite, jota kohden toimintaa ohjataan. Vain katsomalla tulevaisuuteen voidaan luoda uudenlaista arvoa, sillä asiat pitää tehdä uudella tavalla, ei menneisyyteen nojaten. 

Hyväksy epävarmuus, mutta älä pelkää ajatella isommin. Yhtä tärkeää kuin hyväksyä epävarmuus, on uskaltaa unelmoida suuremmin. Se, mikä on kestävää ja vastuullista tulee myös muuttumaan ja kehittymään tulevaisuudessa, joten tavoitteita on oltava valmis asettamaan uudelleen eri tavalla kuin aiemmin. Muutos on jatkuvaa ja tulevaisuudessa ei ole mahdollista tukeutua jo hyväksi koettuihin tai valmiiksi pureskeltuihin toimintamalleihin, eikä historiaan nojautuva data voi ohjata tulevaisuuden päätöksiä

Aseta vastuullisuus strategian ytimeen. Susformatiivisessa strategiatyössä tunnistetaan, mitkä ovat alueet, joissa organisaation vaikutus voi olla positiivinen, missä ainoastaan täytetään kestävyysvaatimukset ja missä kohdin varmistetaan, ettei tuoteta haittavaikutuksia. Vastuullisuuden on oltava strategian ytimessä. Yrityksen arvonluonnin malli tulee muotoilla uudelleen ja siten saavuttaa perustavanlaatuinen ja läpileikkaava muutos strategiassa, liiketoimintamalleissa ja toiminnassa. Muutetaan määrätietoisesti niitä toimintatapoja, jotka ajavat muutosta tai joista voi tulla esteitä.

Unohda pistemäiset vastuullisuusteot, keskity kokonaisuuteen. Aiemmin vastuullisuus tarkoitti yksittäisiä vastuullisuutta tukevia tekoja. Susformaatioon yksittäiset ja irralliset teot eivät riitä, vaan yhteiskunnallisen arvon luomisen tulee olla liiketoiminnan ytimessä. Strateginen vastuullisuus korvaa pistemäiset teot ja ylettyy organisaation kaikkiin prosesseihin. Muutos voi olla niin voimallinen, että se saattaa ajan myötä jopa uudelleen positioida liiketoiminnan ytimen.

Luo vastuullinen tarjoama, joka on kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa. Susformaation avulla luodaan ratkaisuja, jotka sekä vastaavat yhteiskunnalle ja ympäristölle olennaisiin haasteisiin että varmistavat organisaation kilpailukyvyn tänään ja huomenna ottaen huomioon koko tarjoaman ja arvoketjut. Selvitä, mitä haasteita organisaatiosi voi olla ratkaisemassa ja luo tarjoamasi tukemaan sitä työtä. Samalla on varmistettava, että nykyinen tarjoama ja sen tuottaminen vastuullistetaan eli muokataan entistä kestävämmäksi niin, ettei tuoteta enemmän harmia jollekin toiselle vastuullisuuden alueelle.

Varmista arvoketjusi kestävä tulevaisuus. Susformaation luomat muutokset eivät tapahdu ainoastaan oman organisaation sisällä, vaan systeemitasolla, jopa markkinoita muokaten. Organisaation toiminnalla on vaikutusta koko arvoketjuun. Vastuullistamalla ei vaan omaa toimintaa vaan koko arvoketjua, saavutetaan suurinta vaikuttavuutta. Arvoketjun vastuullisuuden varmistaminen ulottuu pidemmälle kuin eettisiin tai hankintaohjeisiin, sillä sen tulee keskittyä siihen, millä on suurin vaikuttavuus koko arvoketjun vastuullisuudelle. Tulevina vuosina useat arvoketjut tai -verkostot tulevat muuttamaan muotoaan tehden tilaa uusille markkinoille ja mahdollisuuksille, etenkin niille, jotka ovat valmiita niihin tarttumaan.

Johda, mittaa ja varmista vaikuttavuus. Organisaation toiminnan kestävyyttä tulee johtaa ja seurata systemaattisesti sekä johdossa että hallituksessa. Vastuullisuus ei ole irrallinen osa vaan sen tulee olla yksi strategiaa määrittelevistä ja sen toteutumista mittaavista mittareista. Vastuullisuuden paikka on läpileikkaavasti koko organisaatiossa, mutta sen omistajuus kuuluu johdolle.

Toimi muutoksen ajurina. Luodaksemme muutosta on siitä uskallettava kertoa. Organisaation muutoksesta, sen vaiheista ja vaikutuksista on viestittävä ylpeästi ja rohkeasti. Vaikuttavuutta luodaan kertomalla valinnoista, luodusta arvosta, ja yhteiskunnalle ja ympäristölle syntyvistä vaikutuksista.  Suunnitelmallinen, läpinäkyvä, rehellinen, mukautumiskykyinen ja itsekriittinen vastuullisuusviestintä on välttämättömyys. Samalla se ohjaa myös muita toimijoita kohti vihreää siirtymää.

Kestävä kasvu turvaa hyvinvoinnin tuleville sukupolville | Gaia.fi
Vastuullisuusvaatimusten perustaso ei enää riitä, tarvitsemme susformaation | Gaia.fi
Vastuullisuusviestintä susformaation ajurina | Gaia.fi