Takaisin 21.12.2022

Vastuullisuusvaatimusten perustaso ei enää riitä, tarvitsemme susformaation

Vihreä siirtymä susformaatio

Sodan, inflaation ja nurkan takana vaanivan laskusuhdanteen ahdistaessa ihminen keskittyy helposti vain nykyhetkeen ja omaan selviytymiseensä. On luonnollista, että mietimme nyt tapoja säästää energiaa sen sijaan, että pohtisimme energian saatavuutta tulevaisuudessa. Tarmoa ei pidä kuitenkaan kohdistaa vain täyttääkseen huomisen vastuullisuusvaatimukset, vaan tavoite asettaa jopa vuosikymmenien päähän. Tämän päivän kriisit eivät vähennä tarvetta vihreään siirtymään.

Yksittäisten vastuullisuustekojen aika on ohi. Kestävyys ei ole enää irrallinen luku tai oma raporttinsa, vaan jokaisen yrityksen on ryhdyttävä ajattelemaan vastuullisuutta keskeisenä osana liiketoimintaansa. Jokaisen yrityksen ja yhteisön on läpikäytävä susformaatio – eli sen on systemaattisesti muutettava toimintaansa edistämään vihreää siirtymää.

Toisin sanoen jokainen yksilö ja jokainen yritys voi olla osa globaalien ongelmien ratkaisua. Siksi voimme olla myös epävarmuuden keskellä toiveikkaita siitä, että tämänhetkiset kriisit synnyttävät keskustelun lisäksi myös aitoa toimintaa kohti vihreää siirtymää.

Susformaatio arvonluonnin avaimena

Luodaksemme arvoa meidän on nähtävä vastuullisuuden johtaminen ja kestävyys aidosti strategisena osana yrityksen johtamista ja toimintaa. Liiketoiminnan vastuullinen transformaatio edellyttää sitä, että yritys on valmis suuntaamaan innovaatiot ratkaisemaan luonnonvarojen hupenemisen ja ilmastonmuutoksen ongelmia ja muuttamaan toimintamallinsa sen mukaisiksi.

Jokaisen yritykselle arvoa luovan asian on oltava sen hallituksen esityslistalle. Jotta yhteiskunnallisen ja markkina-arvon luominen kestävyyden kautta olisi mahdollista, hallitusten on johdettava myös susformaation edistymistä.

Pelkkien ESG-mittareiden sijasta hallituksen tulee seurata niitä asioita, jotka todentavat aidosti susformaation etenemistä ja sitä kautta arvoon vaikuttavia tekijöitä. Tämän edistämiseksi edistykselliset organisaatiot sitovat myös johdon pitkän linjan kannustimet kestävyyteen. Esimerkiksi vähittäiskauppajätti Tesco on sitonut 25 prosenttia johdon sitouttamisohjelmastaan yrityksen vastuullisuustavoitteisiin1. Kestävä metsäyhtiö Tornator on puolestaan sitonut 30 prosenttia johdon pitkän aikavälin tulospalkkiosta monimuotoisuusohjelmaansa2. Mittarit viestivät sekä yritysten henkilöstölle että markkinoille, että firmoissa suhtaudutaan vastuullisuuskysymyksiin vakavasti.

Vastuullisuusvaatimukset kovenevat, mutta välttämättömän saavuttaminen ei ole tarpeeksi

Lisäarvoa ei luoda keskittymällä nykytoiminnan optimointiin tai miettimällä toimintaa askelta tai kahta eteenpäin. Lisäarvo luodaan systeemisellä vastuullisuusajattelulla, joka pohjautuu sekä lähitulevaisuuden että erityisesti pitkän tähtäimen muutoksiin.

Arvoa luodaan innovoimalla kestävää liiketoimintaa strategisesti niin, että se ottaa huomioon organisaation kyvyn vaikuttaa ympäristön muutoksiin ja hyödyttää siten kaikkia yrityksen sidosryhmiä ja koko yhteiskuntaa.

Vastuullisuusvaatimukset tiukkenevat, mutta niiden täyttäminen rimaa hipoen ei riitä. Lakien ja säännösten noudattaminen ja sijoittajien minimivaatimuksien täyttäminen ei tuota lisäarvoa. Aitoon arvonluontiin tarvitaan tulevaisuuslähtöistä ajattelua sekä kykyä muuttua ja tehdä pitkäjänteisiä investointeja. Kun talouden arvoketjut määritellään uudelleen, olennaiseksi nousee yrityksen kyky luovia uusissa rajapinnoissa ja luoda uusia markkinoita.

On meidän kaikkien vastuulla varmistaa planeetan säilyminen elinkelpoisena. Erityistä vastuuta kantavat ne, joiden vastuulla ovat liike-elämän päätöksenteko ja strategisten suuntaviivojen määrittely.

On aika lakata ainostaan sanomasta, että vastuullisuus on strategista. Tehtäisiinkö väitteestä viimeinkin todellisuutta nostamalla susformaatio jokaisen hallituksen agendalle ja seuraamalla sen toteutumista samoin kuin muitakin liiketoiminnan mittareita?

Lue lisää susformaatiosta: Susformaatio varmistaa kestävän kasvun | Gaia.fi

Tutustu palveluihimme: Palvelumme | Gaia.fi