Takaisin 5.10.2023

Vastuullisuuden strateginen johtaminen avaa mahdollisuudet liiketoimintahyödyille

vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuus on vuosikymmen suurin liiketoimintamahdollisuus ja onkin ensiarvoisen tärkeää, että vastuullisuuden johtaminen sisällytetään yrityksen strategiaan sekä nostetaan johdon agendalle ja mittareihin. Varmistamalla vastuullisuustyön sisällyttäminen yrityksen strategiaan edesautetaan vihreän siirtymän edistymistä ja yrityksen vaikuttavuuden maksimointia.

Keväällä 2023, FIBS ry julkaisi tutkimuksen, jossa oli kysytty suomalaisten yritysten suhtautumista vastuullisuuteen. Kyselytulosten mukaan noin 80 % yritysten johtoryhmistä keskustelee vastuullisuusteemoista ainakin neljännesvuositasolla ja 62 % on sisällyttänyt vastuullisuustavoitteita strategiaansa. Ilahduttavasti 75 % vastanneista yrityksistä näkee vastuullisuuden liiketoimintamahdollisuudet. FIBSn tutkimus raportoi vastanneiden yritysten näkemyksiä omasta vastuullisuudestaan ja se antaa hyvää osviittaa siitä, miten vastuullisuus yrityksissä nähdään.

Elokuussa 2023 teimme Gaialla oman selvityksemme vastuullisuuden johtamisesta.  Kävimme läpi Helsingin pörssin päälistan 134 yritystä ja tarkastelimme julkisten tietojen valossa vastuullisuuden näkymistä yritysten johtoryhmissä. Selvitys paljasti, että vain 31 johtoryhmästä, eli noin 23 % yrityksistä, löytyy vastuullisuudesta vastaava johtaja. Tiedonkeruussa otettiin huomioon maininta vastuullisuudesta tai kestävyydestä joko johtoryhmän jäsenten tehtävänimikkeissä tai eritellyissä vastuualueissa. Yhtiöissä, joissa vastuullisuus löytyy johtoryhmästä nimettynä, edustaa vastuullisuudesta vastaava johtaja useammin viestintää tai henkilöstöjohtamista kuin esimerkiksi tuotekehitystä tai strategiaa. Mikäli vastuullisuus sisältyy jonkin johtoryhmän jäsenen työhön mutta sitä ei ole viestitty, on kiinnostavaa pohtia miksi näin on.

Vihreä siirtymä on noussut liike-elämän keskusteluun viime aikoina vahvasti. Keskustelu ei kuitenkaan vielä reflektoidu läheskään kaikkien yhtiöiden ylimpien päättäjien toimenkuvassa. Tutkimuksemme myötä havainnoimme, että vaikka vastuullisuus koetaan tärkeäksi ja jopa liiketoimintamahdollisuudeksi, sen johtaminen vaikuttaa jäävän ylimmän johdon ulkopuolelle. Monista yhtiöistä kyllä löytyy vastuullisuusjohtajia tai -päälliköitä, mutta se mille organisaation tasolle vastuullisuudesta vastaavat sijoittuvat, kertoo yritysten prioriteeteista. Jos jokin asia on organisaatiolle strateginen, silloin jonkun johtoryhmässä tulisi vastata siitä, seurata sen edistymistä, sekä edistää sitä jatkuvasti. Tulevaisuudessa erillinen vastuullisuudesta vastaava johtaja on toivottavasti turha vastuullisuuden ollessa olennainen osa liiketoimintaa, mutta vielä toistaiseksi vastuullisuuden strateginen johtaminen ja johtamisen vastuuttaminen on tarpeen.

Yritykset, jotka nostavat vastuullisuuden johtamisen strategiselle tasolle johtoryhmiin, ovat etulyöntiasemassa ei vain kiristyvän regulaation näkökulmasta vaan erityisesti vastuullisuuden tuomisessa osaksi liiketoimintaa ja näin sen tuomien mahdollisuuksien realisoitumisessa.  Yrityksillä onkin nyt mahdollisuus valjastaa vastuullisuuden ja vihreän siirtymän potentiaali oman yrityksensä käyttöön ja luoda lisäarvoa ei vain yritykselleen, asiakkailleen tai sidosryhmilleen vaan myös yhteiskunnalle ja sen rakenteille. Tulevaisuuden liiketoiminta ei pohdi vain haittojen minimointia, vaan keskittyy positiivisten vaikutusten maksimointiin.

Vastuullisuuden johtaminen ei ole pelkästään muutosjohtamista, henkilöstöjohtamista, viestintää tai taloushallintoa, vaikka se ehdottomasti on näitä kaikkia. Se on strategista kokonaisuuden hallintaa, jossa talouslukujen ja muiden perinteisten mittareiden lisäksi arvioidaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta, vastuullisuuden liiketoimintamahdollisuuksia, sekä pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia innovaatioita ja ratkaisuja. Vastuullisuus on läpileikkaavaa teema koko organisaatiossa ja kun se sisällytetään yrityksen strategiaan ja sitä johdetaan suoraan johtoryhmästä, valjastetaan sen kaikki potentiaali yrityksen ja sitä kautta yhteiskunnan käyttöön.

Suomi voisi olla vihreän siirtymän muutosjohtaja – hyödynnämmekö mahdollisuuden? | Gaia.fi
Mikä on yrityksen hiilikädenjälki ja mitä etua sillä voi saavuttaa? | Gaia.fi
Vastuullisuuden mittaaminen: mielikuva ei ole hyvä tunnusluku | Gaia.fi
Ilmastobarometri 2023: Ilmastokriisin ratkaisua ei voi jättää kansalaisten kapeille harteille | Gaia.fi