Takaisin 12.12.2023

Vihreä siirtymä tarjoaa investointien kiihdytyskaistan kunnille – mutta maankäytön suunnittelun pitää olla kunnossa

a close up of a green fabric on a black background

Vihreä siirtymällä on mahdollisuus vahvistaa elinkeinorakennetta ja työllisyystilannetta merkittävästi kaikkialla Suomessa. Elinkeinoelämän Keskusliiton mukaan nyt tiedossa olevien investointiaikeiden yhteenlaskettu summa on jopa yli 200 miljardia euroa. Tätä kakkua jaetaan tällä hetkellä, kun investoijat etsivät sijaintipaikkoja vihreän siirtymän laitoksille. Kuntien pitää kyetä vastaamaan kiinnostuneille sijoittajille nopeasti, täsmällisesti ja rohkeasti. Avainasemassa investointien saamisessa on maankäytön suunnittelu – on tehtävä proaktiivista työtä omien alueiden potentiaalin selvittämiseksi ja kommunikoimiseksi sekä tahtotilan linjaamiseksi kunnan sisällä.

Kun kunnassa kartoitetaan vihreän siirtymän investointipotentiaalia, on oleellista saada vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat potentiaaliset alueet vihreän siirtymän laitoksille?
  • Mitkä ovat laitosten tekniset ja lainsäädännölliset reunaehdot maankäytön näkökulmasta?
  • Mitä ovat teknillistaloudelliset houkuttelevuustekijät niillä alueilla, joille laitoksia voidaan sijoittaa?
  • Mitkä ovat kuntien toimintaan liittyvät pullonkaulat ja hyvät toimintaperiaatteet, jotka edesauttavat investointien syntymistä kunnissa?
  • Miten kunta voi proaktiivisesti houkutella vihreän siirtymän investointeja alueelleen? Mitkä ovat oleellisia vahvuuksia eri teknologoille?

Vihreän siirtymän teknologioita ovat esimerkiksi vedyn elektrolyysi, vedyn jatkojalostus metaaniksi, LNG:ksi, metanoliksi, ammoniakiksi tai muiksi e-polttoaineiksi, bioetanolin valmistus, akkukennojen tai -kemikaalien valmistus, akkujen kokoonpano, aurinkovoima, maa- ja merituulivoima ja pienydinvoima. Jokaisella näistä teknologioista on omat tekniset ja lainsäädännölliset maankäyttöön liittyvät reunaehtonsa, jotka määrittävät, mihin laitoksia voidaan sijoittaa. Näitä ovat esimerkiksi vaadittu kaavamerkintä, tontin koko, liitännät sähkö- ja kaukolämpö- ja viemäriverkkoon, jäähdytysveden saatavuus ja määrä, suojaetäisyydet asutukseen sekä tarvittavat luvat. Reunaehdot asettavat vähimmäisvaatimukset alueen ominaisuuksille – niiden on oltava kunnossa, jotta laitosinvestointia alueella kannattaa edes harkita.

Kun laitosten reunaehdot on kartoitettu ja alueet näiden suhteen on ominaisuuksiltaan analysoitu, tiedetään, minne laitoksia voidaan sijoittaa. Seuraava kysymys on, minne niitä todellisuudessa kannattaa sijoittaa. Tässä vaiheessa kuvaan astuu teknillistaloudellisten vahvuuksien tunnistaminen jokaisen teknologian osalta. Mitkä alueen ominaisuudet tekevät metaanilaitoksen sijoittamisesta erityisen kannattavaa? Mitä synergiahyötyjä aurinkovoiman tuotannolla on muun teollisuuden kannalta? Mitä laitosinvestointeja kannattaa suunnitella yhdessä? Kun kunnalla on käsitys näistä tekijöistä, investointien houkuttelusta alueelle tulee huomattavasti tehokkaampaa.

Kun vetovoimatekijät eri alueilla on tunnistettu, on arvioitava, miten investoijat voitaisiin paremmin houkutella alueelle. Viestinnän ohella on pohdittava, mitä tulee tehdä pidemmällä aikavälillä ja miten sijoittumisen operatiivisia prosesseja voidaan parantaa. Mitä oleellista liittyy vihreän siirtymän invest in -toimintaan? Mikä on tehokkain vastuujako pilottiympäristöjen kehittämisessä maakuntatoimijoiden ja kuntien välillä? Mikä osaaminen asettaa yleensä pullonkaulan kaavoitusprosesseissa ja investointien houkuttelemisessa? Mitä ovat kuntien erityispiirteet näiden asioiden suhteen?

Gaialla on kattava kokemus kaikista edellä mainituista määrittävistä tekijöistä kaikkien vihreän siirtymän laitosten osalta. Gaian osaamispaletti tarjoaa kokonaisratkaisun, joka ottaa huomioon eri teknologioiden teknillistaloudelliset erityispiirteet, vankan maankäytön suunnittelun osaamisen, maankäytön suunnittelun parhaat käytännöt sekä yleisimmät kompastuskivet. Referensseihimme lukeutuvat esimerkiksi Pohjanmaan kunnille tehty kokonaisanalyysi, jossa käytiin läpi kaikki edellä mainitut vaiheet, Kanta-Hämeen kunnille työn alla oleva vastaava selvitys ja Varsinais-Suomen useiden kuntien maankäyttöanalyysi, jossa analysoitiin maankäytön reunaehtoja yli kymmenen eri vihreän siirtymän teknologian näkökulmasta. Lisäksi Gaia on tehnyt mittavan määrän hankkeita eri teknologia-alojen investoijille maankäyttöön liittyen ja kartoittanut Suomessa jo toteutuneista investoinneista nousseita oppeja nimenomaan kuntien toiminnan ja maankäytön näkökulmasta.

Vihreän siirtymän investoinnit kohdennetaan nyt – ennakoivilla toimilla on iso merkitys niiden saamisessa kuntiin.  

Iso käsi yhteiskunnalle – yhteiskunnallinen kädenjälki todentaa toiminnan nettovaikutuksia | Gaia.fi
Neljä näkökulmaa, joilla järjestelmällisesti vähentää kaupunkien kulutusperusteisia scope 3 -päästöjä | Gaia.fi
Kestävyyden monimutkaisuus hengästyttää – kuinka saada selkoa keskenään ristikkäisistä vaikutuksista? | Gaia.fi

Matematiikka, riskianalyysit, ongelma-analyysit ja ratkaisukartoitukset

tuomas.raivio@gaia.fi
+358 40 509 3545

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Turvallisuus: miksi olemme aina askeleen jäljessä? Kansalaisyhteiskunta on nyt tauolla ja sen toipuminen vie aikaa Kaasuautot pysäköintiluolassa – ok vai ei? Elämä ei välttämättä olekaan sattumaa Kohti nikkeliyhteiskuntaa – kylmäfuusiolla? Liikenneturvallisuusongelma vai asenneongelma?

Strategia, toimitusketjut, uudet teknologiat, energia, data-analyysi

leo.bergman@gaia.fi
+358404897695