Takaisin 11.5.2023

Luontopositiivisuus on keino uudistaa sekä liiketoimintaa että luontoa

Ilona Koski

Voimme oppia luonnosta paljon. Luonto uudistuu, kasvaa ja palautuu jatkuvasti – ja kestävästi. Näillä sanoilla voisi kuvailla myös menestyvää liiketoimintamallia. Kyseisiä ominaisuuksia toivommekin nyt enenevissä määrin tulevaisuuden liiketoiminnalta. Muutoksen tulee olla kokonaisvaltaista: se vaatii uudenlaista luontopositiivista ajattelua ja rohkeutta.

Luonto on jo viimeiset 3,8 miljardia vuotta osoittanut olevansa aikamoinen taituri luomaan tehokkaita ja synergeettisiä järjestelmiä. Erilaiset ekosysteemit toimivat saumattomasti yhteen ja tuottavat mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja.

Luonto uudistuu, kasvaa ja palautuu. Jatkuvasti ja ennen kaikkea kestävästi.  Luonnossa jokaisella on oma arvokas paikkansa. Siitä käsin kukin toimii hyödyntäen elinympäristönsä suomat mahdollisuudet sekä sen asettamat rajat eikä pisaraakaan mene hukkaan.

Meidän olisi korkea aika ottaa mallia luonnosta – ja samalla pitää huolta sen säilymisestä. Vertaistarkastelemalla luonnonlakeja ja järjestelmiä voimme kehittää tulevaisuuden liiketoimintamalleja ja -ratkaisuja. Tämä vaatii uudenlaista ajattelua ja rohkeutta.

Kun luonto kukoistaa, niin liiketoimintakin kukoistaa

Liiketoiminnan luontopositiivisuus on keino erottua, mutta toisaalta myös muokata yhteiskunnan arvoja tai luoda kokonaan uusia markkinoita.  Luontopositiivisuudella tarkoitetaan toimintaa, joilla luonnon monimuotoisuuden väheneminen käännetään luonnon monimuotoisuuden vahvistumiseksi. 

Jos palaamme tarkastelemaan luonnonlakeja, oivallamme, että luontopositiivisuus kannattaa myös toiminnan tehokkuuden näkökulmasta. Tässä keskiössä ovat esimerkiksi kiertotalous ja luontopohjaiset ratkaisut.

Toisaalta luontopositiivisuus voi olla myös keino tarjota ihmisille merkityksellistä työtä, houkutella parhaita osaajia tai varmistaa edulliset rahoitusehdot ja rahoituksen saatavuus.

Loppujen lopuksi luontopositiivisuudella takaamme liiketoiminnan jatkuvuuden. Kun luontovaikutukset ja -riippuvuudet ovat hallinnassa, voimme ehkäistä esimerkiksi sosiaaliseen toimilupaan tai tuotantoprosessien sujuvuuteen ja raaka-aineiden saatavuuteen liittyviä riskejä.

Tulevaisuuden liiketoimintamallit versovat luonnon monimuotoisuudesta

Mallit luontopositiivisuuden kehittämiseen ovat siis olleet olemassa jo pitkään. Luontopositiivinen liiketoiminta ja luontokadon pysäyttäminen vaativat kokonaisvaltaista muutosta. Oleellista on keskittyä yrityksen ja arvoketjun ydinliiketoimintaan epäolennaisuuksien ja viherpesun välttämiseksi.

Meidän tulee edistää innovatiivisten liiketoimintamallien kehittämistä siten, että ne huomioivat eri sidosryhmien tarpeet ja kunnioittavat ekosysteemien rajoja.

Miten sitten lähteä kehittämään liiketoiminnan luontopositiivisuutta? Mahdollisuuksia voivat tarjota esimerkiksi:

  1. Uudet liiketoiminta- ja tuotantomallit
  2. Tuotesuunnittelu ja -kehitys
  3. Toimitusketjun johtaminen
  4. Luonnontilan parantaminen ja luonnon suojelu
  5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja läpinäkyvyys

Liiketoiminnan kehittämisen keskiössä ovat uudistavat ja ekosysteemipalveluiden toimintaa tukevat toimintamallit ja -käytännöt. Esimerkiksi erilaisilla luontopohjaisilla ratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä sekä yrityksille että luonnolle. Luontopohjaisilla ratkaisuilla tarkoitetaan lähestymistapoja, joilla tuetaan luonnon ekologista tilaa ja siten jo olemassa olevia luonnon infrastruktuuria ja järjestelmiä.

Luontopohjaiset ratkaisut pitävät sisällään esimerkiksi uudistavat maa- ja metsätalouden menetelmät sekä urbaania luonnon monimuotoisuutta edistävät rakentamisen ratkaisut. Toisaalta myös luontoalueita suojelemalla voidaan turvata tiettyjen ekosysteemipalveluiden jatkuvuus.

Luonnonvarojen käyttöä voidaan minimoida kiertotalouden ratkaisuilla. Käytäntöjen tulee olla jakavia ja uudistavia, jotta jätämme mahdollisimman paljon tilaa luonnolle.

Uusien tuotteiden kehittämisessä huomioidaan koko elinkaari. Luontoa tukevat raaka-aine- ja materiaali-innovaatiot mahdollistavat pienemmät luontovaikutukset esimerkiksi raaka-aineiden tuotannon tai tuotteen käytön aikana.

Toisaalta jotkut raaka-aineet ja materiaalit voivat jopa parantaa luonnon ekologista tilaa. Esimerkkinä vesiekosysteemiä puhdistavien ja tasapainottavien levien viljely tai haitallisten vieraslajien poistaminen luonnosta ja niiden hyödyntäminen tuotteiden raaka-aineina.

Kehittyvillä teknologioilla ja menetelmillä voidaan parantaa toimitusketjujen läpinäkyvyyttä ja hankkia arvokasta dataa toimitusketjujen hallintaan. Erilaisten standardien ja sertifikaattien kehittämiseen osallistuminen ja käyttöönotto edistävät luontopositiivisten markkinoiden kehittymistä.

Yritykset ovat tärkeässä roolissa muokkaamassa ihmisten ja yhteiskunnan arvoja. Yritykset voivat johtaa arvopohjan ja markkinoiden muutosta muun muassa kertomalla toimintansa linkeistä luontoon, kasvattamalla toiminnan läpinäkyvyyttä sekä tarjoamalla markkinoille uusia luontopositiivisia ratkaisuja.

Yritykset voivat toimia yhteiskunnan ja luonnon uudistumisen moottoreina

Luontopositiivisuus lähtee siitä, että ymmärrämme perustavanlaatuisen yhteyden sosiaalisten ja luonnon järjestelmien välillä, ja alamme toimia yksi yhteen osana yhteistä ekosysteemiä. Kun juurrutamme liiketoiminnan tarkoituksen syvälle ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin edistämiseen, yritykset voivat toimia yhteiskunnan ja luonnon uudistumisen moottoreina. Yksittäisillä yrityksillä on mahdollisuus kokeilla ja mallintaa uudenlaisia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka tarjoavat siemeniä uudistavammalle tulevaisuudelle.

Luontopääoman vaaliminen on ihmiskunnan kannattavin investointi | Gaia.fi
Suuntana liiketoiminnan systemaattinen luontopositiivisuus | Gaia.fi
Seitsemän vuotta aikaa tehdä liiketoiminnasta luontopositiivista | Gaia.fi
Luontopositiivisuus – luonnon monimuotoisuustyö haltuun yrityksissä | Gaia.fi
Luonnon monimuotoisuus ja yritykset – luontokatoa ei voi enää sivuuttaa | Gaia.fi

Strateginen kestävyys ja kestävät liiketoimintamallit, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönmuutos, toimitus- ja arvoketjujen kestävyys, olennaisuusanalyysit ja vaikutusten arviointi, ekosysteemit ja innovaatiot

ilona.koski@gaia.fi
+358503024138

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Luonnon monimuotoisuus ja yritykset – luontokatoa ei voi enää sivuuttaa