Takaisin 29.3.2022

Luonnon monimuotoisuus ja yritykset – luontokatoa ei voi enää sivuuttaa

Ilona Koski

Luonnon monimuotoisuus ja sen kiihtyvä luontokato ovat ilmiöitä, jolta yksikään organisaatio ei voi enää sivuuttaa. Viimeistään nyt on tullut aika toimia. Biodiversiteetin haltuunotto ei kuitenkaan tarkoita yrityksille pelkkää riskienhallintaa, vaan se tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luonnon tilaa parantavia ratkaisuja.

Luonnon monimuotoisuus, eli biodiversiteetti, ja siitä muodostuvat ekosysteemit ovat perusta sekä eliöiden, ihmisten että yritysten olemassaololle ja jokapäiväiselle toiminnalle. Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen lisää yhteisöjen, liiketoiminnan ja tuotantoketjujen resilienssiä maailmassa, jossa terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön tilaan liittyvät tulevaisuuden epävarmuustekijät lisääntyvät. Siten luontokadon pysäyttämisen tulisi olla niin yritysten kuin valtioidenkin agendalla niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.

Tutkijoiden varoituksista huolimatta biodiversiteettikato etenee jatkuvasti kiihtyvään tahtiin. Varmaankin moni on saattanut keittiönikkunasta huomata, että lintulaudalla ei vieraile enää samanlaista pikkulintujen kirjoa kuin 10 vuotta sitten. Tienpientareilla ja puutarhoissakaan ei käy enää samanlainen vilske perhosten ja muiden pörriäisten osalta kuin lapsuudessa. Moni aikuinen ei ehkä enää eksy tutkailemaan ojien pohjia touko-kesäkuussa, mutta jos joku on sattunut vilkaisemaan, niin sammakonkutuesiintymiäkin tuntui joskus aikoinaan löytyvän huomattavasti enemmän.

Luontokato koskettaa kaikkia ja sen vaikutukset ovat massiiviset

Kotiympäristöissämme havaitsemamme muutos on osa globaalia ilmiötä. Jos siirrymme lähiluonnon havainnoista suuren maailman kongressisaleihin, niissäkin biodiversiteettikato on huomattu ja nostettu yhdeksi suurimmista globaaleista riskeistä. Maailman talousfoorumi on arvioinut, että yli 50 % globaalista bruttokansantuotteesta on sidoksissa luonnon monimuotoisuuteen. Siten myös jokainen yritys toimialasta riippumatta on yhteydessä luonnon monimuotoisuuteen sekä suoraan että globaalien hankintaketjujensa kautta. Aiheen liiketoiminnallinen merkitys tulee luontoriippuvuuksista ja -vaikutuksista, joiden selvittämisen tulisi olla osa riskienhallintaa. Toisaalta aiheen haltuun ottamiseen liittyy myös merkittäviä liiketoiminnallisia ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä mahdollisuus luoda uutta liiketoimintaa ja hankkia kilpailuetua.

Niin ihmiset kuin yrityksetkin ovat riippuvaisia luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista. Niillä tarkoitetaan ihmisiä ja yhteiskuntaa hyödyttäviä luonnon prosesseja ja resursseja. Tässä kokonaisuudessa jokaisella pienimmälläkin eliölajilla on oma merkityksensä systeemin toiminnan kannalta. Puhdasta vettä, suojaa äärimmäisiltä sääilmiöiltä ja elinkelpoisia ilmasto-olosuhteita tuottavat ekosysteemipalvelut ovat tärkeitä kaikille yrityksille. Tämän lisäksi yrityksen toiminta ja tuotanto saattavat joissakin arvoketjun vaiheissa vaatia toimivia ekosysteemipalveluita esimerkiksi pölyttäjiltä, tuottavalta maaperältä, hyötykasveilta tai metsiltä. Alamme enenevissä määrin ymmärtää käyttämämme luontopääoman arvon – kun puhutaan luonnon varojen kestävästä käytöstä tai luonnon suojelusta, kyse ei olekaan kulusta vaan investoinnista.

Riskienhallinnan lisäksi tarjolla on myös uusia mahdollisuuksia

Jokainen yritys vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen joko suoraan tai välillisesti arvoketjujensa kautta. Tuotteiden raaka-aineet, polttoaineet sekä materiaalit tuotantotiloihin, laitteisiin ja koneisiin tulevat luonnosta. Lisäksi eri arvoketjun kohdissa toiminta aiheuttaa esimerkiksi luonnon elinympäristöjen pirstoutumista, vesistövaikutuksia, meluhaittoja sekä jätteitä ja päästöjä. Siten biodiversiteettivaikutusten tarkasteleminen koko arvoketjun mitalta on ensisijaisen tärkeä askel kohti biodiversiteettivaikutusten ymmärtämistä ja niihin toimenpiteiden kohdistamista.

Yritys hyötyy luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta riskienhallinnan ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien kautta. Luontokato näkyy kasvavina liiketoimintariskeinä esimerkiksi tuotannon sujuvuuden, tai raaka-aineiden saatavuuden ja hinnanmuutosten kautta. Riskit voivat realisoitua myös esimerkiksi rahoituksen ehtojen ja saatavuuden kiristymisenä tai esimerkiksi maineriskeinä ja lainsäädännöllisinä riskeinä tietoisuuden kasvaessa ja regulaation kiristyessä.

Riskienhallinnan ja sosiaalisen toimiluvan varmistamisen lisäksi biodiversiteetin huomioimiseen liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Näitä ovat esimerkiksi uusien luontopositiivisempien tuotteiden, palveluiden tai liiketoimintamallien kehittäminen, suorat kustannus- ja resurssisäästöt, sidosryhmäsuhteiden vaaliminen, sekä mainehyötyjen saavuttaminen.

Aika toimia on nyt – näin työssä pääsee alkuun

Miten sitten aloittaa biodiversiteetin haltuun ottaminen yrityksessä, kun aiheen merkitys on tunnistettu? Tunnistamalla, missä suurimmat riippuvuudet ja vaikutukset ovat, voidaan kohdistaa toimenpiteitä sinne, missä ovat myös suurimmat riskit ja mahdollisuudet. Jotta yritys voi tunnistaa merkittävimmät biodiversiteettivaikutuksensa, on ydinliiketoiminnan ja suorien toimintojen lisäksi suunnattava katse kauemmaksi. Tarkasteluun tulisi ottaa myös muun muassa toimitusketjut, tuotteiden käyttö, elinkaaren loppu ja investoinnit.

Yritykset voivat hidastaa luontokatoa vähentämällä omia negatiivisia vaikutuksiaan – tai jopa parantamalla luonnon ekologista tilaa ja tukemalla luontoa ja sen tarjoamia luontopohjaisia ratkaisuja. Nettopositiivisuustavoitteen asettaminen luonnon monimuotoisuudelle on tehokas keino lähteä rakentamaan tiekarttaa kohti luontopositiivisempaa toimintaa. Matkaa tukevat myös erilaiset standardit, sertifikaatit sekä mittaus- ja määrittelymenetelmät. Toimintakentällä on jo kovaa vauhtia etenemässä erilaisia viitekehyksiä, joita monet yritykset hamuavat jo käyttöönsä.

Aiheen liittäminen osaksi yritysvastuutyötä, tuotanto- ja toimintaprosesseja, yrityskulttuuria tai jopa liiketoimintastrategiaa tulisi aloittaa nyt. Luonnon monimuotoisuus nousee yllättävän tärkeäksi, kun tarkastellaan esimerkiksi erilaisia tulevaisuusskenaarioita, lainsäädännön kehitystä, toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä ja sidosryhmäodotuksia. Ihmisille ja yrityksille koituvien hyötyjen lisäksi taianomaisesti toimivat ekosysteemipalvelut sekä toinen toistaan ihmeellisempien eliöiden olemassaolo ovat jo itsessään hyvin arvokasta – riippumatta siitä, kuinka paljon ne hyödyttävät ihmiseloa.

Ilona Koski, Asiantuntija, Gaia Consulting

Lue lisää: Biodiversiteetti | Gaia.fi

Gaiassa olemme tunnistaneet suomalaisten yritysten riskit ja mahdollisuudet biodiversiteettihaasteen edessä. Haluamme auttaa asiakkaitamme luomaan arvoa ja resilienssiä luonnon monimuotoisuuden huomioivalla liiketoiminnalla. Sen lisäksi, että biodiversiteetin huomioimisesta on taloudellista hyötyä liiketoiminnalle ja yhteiskunnalle, meille on tärkeää edistää sosiaalisia hyötyjä luonnon monimuotoisuuden säilymisestä nykyisille ja seuraaville sukupolville.

Lisätietoja:
Ilona Koski, Asiantuntija, Gaia Consulting
+358503024138
ilona.koski@gaia.fi

Piia Pessala, Business director, Gaia Consulting
+358 400 982 042
piia.pessala@gaia.fi

Strateginen kestävyys ja kestävät liiketoimintamallit, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönmuutos, toimitus- ja arvoketjujen kestävyys, olennaisuusanalyysit ja vaikutusten arviointi, ekosysteemit ja innovaatiot

ilona.koski@gaia.fi
+358503024138

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Luontopositiivisuus on keino uudistaa sekä liiketoimintaa että luontoa