Takaisin 24.1.2024

Biodiversiteetti ja sen kriittisyys yhdistää systeemitasolla tärkeiksi tunnistettuja tulevaisuusilmiöitä

white flower

Maailma muuttuu ennennäkemättömällä tahdilla, minkä vuoksi ennakoinnilla on entistäkin tärkeämpi rooli etsittäessä ratkaisuja vihreään siirtymään. Ennakointityössämme viime aikoina esiin nousseet systeemisen tason tulevaisuusilmiöt – planetaarinen terveys sekä uusintava eli regeneratiivinen talous – korostavat, miten kriittistä biodiversiteetti on niin ihmisten hyvinvoinnin kuin yritysten kestävyystransformaation eli susformaation kannalta.

Ennakoinnin tavoitteena on varmistaa tulevaisuudenkestävä liiketoiminta

Gaian ennakointiosaamista hyödynnetään osana monia asiakasprojekteja, joista yhtenä hyvänä esimerkkinä on Sitralle vuoden 2023 aikana toteutetun Kestävyysratkaisut-teeman arvioinnin yhteydessä tuotettu ennakointityö yhteistyössä Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Sitran kanssa. Arvioinnin osana hyödynnettiin ennakointia tunnistamaan ekologiseen kestävyyteen liittyviä merkittävimpiä tulevaisuusilmiöitä. Ennakointityön tulokset tukivat arviointia tunnistamalla ilmiötä, joiden parissa Sitran olisi merkityksellistä työskennellä tulevaisuudessa, vahvistaen näin entisestään Sitran tulevaisuusorientoitunutta lähestymistapaa.  

Ennakointityö toteutettiin soveltamalla kahta eri menetelmää. Ilmiökartan avulla kartoitettiin ja tuotettiin yhdessä Sitran kanssa yhteensä 50 alustavaa tulevaisuusilmiöitä, minkä jälkeen niiden joukosta tunnistettiin Euroopan kannalta seuraavan 10 vuoden aikana merkittävimmät ilmiöt hyödyntäen kansainvälisistä asiantuntijoista muodostunutta delfoi-paneelia. Näitä ilmiöitä ovat metsien käytön monipuolistaminen ja luontopohjaiset ratkaisut, monimuotoisuudeltaan arvokkaiden luontoalueiden eli ”biodiversiteetti-hotspottien” suojelu ja hallinta, deglobalisaatio ja geoekonomiset blokit, ilmastopakolaisuus, sosiaalisesti reilu siirtymä sekä hitaampi elämäntapa (slow life).  

Kaksi systeemistä ilmiötä nousivat ennakoinnissa yli muiden: 1) ihmisten ja luonnon toisiinsa kietoutuva terveys eli planetaarinen terveys sekä 2) luontopositiiviset ja uusintavat eli regeneratiiviset talousmallit. Planetaarinen terveys sekä regeneratiivinen talous ovat ilmiöitä, jotka ovat nousseet esiin myös Gaian omassa ennakointityössä, ja ne ovatkin keskeisiä yritysten kestävyystransformaation eli susformaation näkökulmasta. Sitran työssä tunnistetut ilmiöt tukevat myös Gaian määrittämiä, organisaatioiden toimintaa ja arvoketjuja tulevaisuudessa muokkaavia kestävyysdisruptoreita, joita ovat luontokato, resurssiniukkuus, ilmastonmuutos, arvojen muutos, geopoliittiset jännitteet, sekä työn ja oppimisen murros.

Planetaarisen terveyden ja regeneratiivisen liiketoiminnan lähtökohtana on hyvinvoiva luonto ja sen monimuotoisuus

Planetaarinen terveys peräänkuuluttaa ihmisen ja luonnon hyvinvoinnin kietoutuneisuutta toisiinsa; se on kokonaisvaltainen lähestymistapa hyvinvointiin, jossa hyvinvoiva luonto toimii koko ihmiskunnan hyvinvoinnin perustana. Siirtymä kohti planetaarista terveyttä vaatii systeemistä muutosta kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla sekä syvällistä muutosta ihmisten luontosuhteessa. Näin ollen ilmiöön kytkeytyvät myös arvojen, ajattelutapojen sekä asenteiden muutokset. Terveellä ja hyvinvoivalla ympäristöllä on todistetusti positiivisia vaikutuksia ihmisen hyvinvointiin; esimerkiksi maataloudessa hyvinvoiva maaperä tuottaa kestävämpiä viljelysmaita ja sitä kautta parempilaatuisia ja runsaampia satoja, taaten ruoantuotannon ohella myös ekosysteemipalveluiden toiminnan.

Luontopositiivinen ja regeneratiivinen talous viittaa ilmiönä sellaisiin talous- ja liiketoimintamalleihin, jotka tuottavat nettopositiivisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Nettopositiivisuutta ei saavuteta pelkästään ympäristö- ja yhteiskunnallisia vaikutuksia vähentämällä, vaan tuottamalla hyötyjä sekä ympäristölle että yhteiskunnalle. Ilmiö tarkastelee kokonaisvaltaisesti talouden, yhteiskunnan ja luonnon suhdetta ja edellyttää uudenlaista tapaa nähdä yrityksen rooli yhteiskunnassa. Luontopositiivisessa ja regeneratiivisessa taloudessa ymmärretään luonnonvarojen rajallisuus sekä talouden ja liiketoiminnan riippuvaisuus luonnosta, sen monimuotoisuudesta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Näin ollen regeneratiivinen talous uudistaa ja parantaa sosioekologisten järjestelmien elinvoimaisuutta, joista taloudellinen toiminta ja loppukädessä ihmiskunta on täysin riippuvainen.

Planetaarinen terveys ja luontopositiiviset sekä regenratiiviset talousmallit ovat myös kytkeytyneet toisiinsa; niissä molemmissa on ajatuksena, että avaintekijä ihmisten ja luonnon yhteen nivoutumisessa on planetaaristen rajojen ja kantokyvyn kunnioittaminen. Toinen tärkeä yhdistävä tekijä näille ilmiöille on luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti sekä sen oleellisuus niin ihmiskunnan kuin talousjärjestelmien olemassaolon ja hyvinvoinnin perustana. Planetaarinen terveys ja regeneratiiviset talousmallit voidaan nähdä tapoina konkretisoida biodiversiteetin ja ekosysteemipalveluiden merkitystä sekä niiden tuomia yhteiskunnallisia, terveydellisiä ja taloudellisia hyötyjä. Ilman luontoa ja sen monimuotoisuutta ei ole ihmisiä eikä taloutta.

Regeneratiivinen talous on myös keino planetaarisen terveyden saavuttamiseksi. Regeneratiiviseen talouteen siirtyminen edellyttää yrityksiltä susformaation läpikäymistä, minkä johdosta luontopositiivisten liiketoimintamallien luominen on mahdollista.

Me Gaiassa näemme asiakkaillamme olevan ratkaiseva rooli luontopositiivisen yhteiskunnan rakentamisessa. Planetaariseen terveyteen ja regeneratiiviseen talouteen tarttuminen ja niiden priorisointi ovat keskeisiä toimia kaikille yrityksille, jotka haluavat yhteiskunnallista kädenjälkeään kasvattamalla olla mukana ratkomassa aikamme viheliäisiä ongelmia.

Gaia on vuosien varrella tehnyt kymmeniä ennakointihankkeita useiden eri toimialojen asiakkaille.  Lue lisää Sitralle tehdystä ennakointityöstä osana Kestävyysratkaisut-teeman arviointia täältä.

Miten yhdistää arviointi ja ennakointi tulevaisuudenkestävien päätösten tekemiseksi? | Gaia.fi

Yritysten ympäristövastuu, kestävät liiketoimintamallit, ruokaketjun vastuullisuus, ilmastonmuutos ja hiilikädenjälki, luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, kestävä kulutus ja käyttäytymisen muutos, vastuullisuusviestintä ja -tiekartat, olennaisuusanalyysi, vaikutusten arviointi.

jasmin.jarvinen@gaia.fi
+358405689312

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Elintarviketeollisuudelle laadittu biodiversiteettiselvitys luo suuntaviivoja toimialan luontotyön edistämiseksi Luontopääoman vaaliminen on ihmiskunnan kannattavin investointi

Julkinen ja kuntasektori, Agenda 2030, Ilmastopolitiikka, Yhteiskunnallinen vaikuttavuus, Fasilitointi

matleena.moisio@gaia.fi
+358 505672816

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Energiaköyhyys Suomessa – onko sitä? Kestävyyden monimutkaisuus hengästyttää – kuinka saada selkoa keskenään ristikkäisistä vaikutuksista? Vihreä siirtymä vaatii rahoitusalalta oikeudenmukaisuuden tarkastelua

Innovaatiot, puhtaat teknologiat, ennakointi, arvonmääritykset, fasilitointi, strategia

mari.hjelt@gaia.fi
+358 40 8236991

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Miten yhdistää arviointi ja ennakointi tulevaisuudenkestävien päätösten tekemiseksi? Ilmastopolitiikka: vieläkö keskustellaan? Kestävyyshaasteet eivät ratkea ilman pitkäjänteistä tutkimuksen rahoittamista Out of the blue – sinisen biotalouden tutkimuksen ja osaamisen agenda