Takaisin 16.11.2023

CSRD-raportointi ja olennaisuusarvioinnin uudet ulottuvuudet – miten omaksua strategisempi lähestymistapa vastuullisuuteen?

CSRD-raportointi

EU:n uuden yritysvastuuraportointidirektiivin (CSRD) tavoitteena on varmistaa, että yritykset raportoivat relevantteja ja vertailukelpoisia vastuullisuustietoja. Yksi CSRD-raportoinnin mukanaan tuomista muutoksista vastuullisuusraportointiin on vaatimus kaksoisolennaisuuteen perustuvasta olennaisuusarvioinnista, jonka avulla määritetään mistä vastuullisuusaiheista yrityksen tulisi raportoida. Kaksoisolennaisuudella tarkoitetaan sitä, miten yritys vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön sekä mitä vastuullisuusteemoihin liittyviä taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia yritykseen kohdistuu.  Vaikutusten tarkastelu molemmista näkökulmista johtaa kattavaan arviointiin yrityksen kannalta olennaisista vastuullisuusteemoista.

Kattavasta olennaisuusarvioinnista voi olla yrityksille merkittävää etua relevantin ja läpinäkyvän raportoinnin lisäksi. Kun yritykset ymmärtävät CSRD-raportoinnin osana, mitkä vastuullisuusteemat ovat olennaisia liiketoiminnalle, sidosryhmille ja yhteiskunnalle, sekä tunnistavat kuhunkin teemaan liittyvät riskit, mahdollisuudet ja vaikutukset, heillä on paremmat valmiudet muodostaa strategisempi lähestymistapa vastuullisuuteen ja kehittää yrityksen resilienssiä.

Me Gaialla uskomme, että olennaisuusarvioinnin tulisi sisältää seuraavat elementit, jotta voidaan määrittää, mitkä vastuullisuusteemat ovat oikeasti merkityksellisiä:

 1. Koko arvoketjun vaikutusten ymmärtäminen auttaa paljastamaan mahdolliset riskit ja uudet mahdollisuudet

  Arvoketjun laajempi tarkastelu on olennaisen tärkeää. Saadakseen kattavan kuvan ympäristöllisistä, sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista yritysten tulisi arvioida, mitkä vastuullisuusteemat voivat olla merkityksellisiä arvoketjun eri vaiheissa. Tämä voi auttaa syventämään ymmärrystä riskeistä ja riippuvuuksista, kuten raaka-aineisiin tai arvoketjun työntekijöihin liittyvistä riskeistä ja riippuvuuksista. Esimerkiksi puuta raaka-aineena tai puutuotteita ostavaan yritykseen vaikuttavat viime kädessä luontokato ja sen hillitseminen saatavuuden tai hinnoittelun kautta.

Toisaalta arvoketjun arviointi voi tarjota uuden näkökulman liiketoimintamahdollisuuksiin. Yritykset voivat syventää ymmärystäänymmärrystään siitä, mitä haasteita asiakkaat kohtaavat tai tulevat kohtaamaan ja mitä yritys voi tehdä tukeakseen heitä.

 1. Sidosryhmien jatkuva kuuleminen ja osallistaminen mahdollistaa nopean reagoinnin muutoksiin

  Yrityksen tulisi olla jatkuvasti yhteydessä sidosryhmiin ja asiantuntijoihin varmistaakseen laajan ja jatkuvan näkemyksen nykyhetken ja tulevaisuuden merkittävistä vastuullisuusteemoista. Yritykset, jotka osallistavat relevantteja sidosryhmien edustajia koko arvoketjun laajuudelta, voivat saada 360 asteen näkymän vastuullisuusteemoihin liittyvistä odotuksista ja vaikutuksista.

Uuden raportointiohjeistuksen mukaan sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltä olisi kerättävä palautetta jatkuvan vuoropuhelun avulla. Sen sijaan, että yritykset toteuttaisivat laajan sidosryhmätutkimuksen muutaman vuoden välein, niiden tulisi integroida vastuullisuuskeskustelut osaksi jokapäiväistä toimintaansa. Tämä auttaisi pysymään ajan tasalla ja reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin nopeammin.

 1. Sekä todellisten että mahdollisten vaikutusten perusteellinen arviointi koko arvoketjussa on keskeistä uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle

  CSRD-raportoinnin mukaisen olennaisuusarvioinnin keskeinen vaihe on arvioida todelliset ja mahdolliset vaikutukset, joita yrityksellä on ympäristöön ja yhteiskuntaan. Perusteellinen vaikutustenarviointi auttaa yrityksiä tunnistamaan arvoketjun jokaiseen vaiheeseen liittyvät ympäristö- ja sosiaaliset vaikutukset. Tähän sisältyy kunkin vaikutuksen laajuuden, mittakaavan, kielteisten vaikutusten korjattavuuden sekä mahdollisten vaikutusten todennäköisyyden arviointi.
 2. Taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien systemaattinen arviointi auttaa integroimaan vastuullisuuden liiketoiminnan ytimeen

  Sen lisäksi, että CSRD-raportointi vaatii yrityksiä tarkastelemaan vaikutuksia sisältä ulospäin, se edellyttää olennaisten vastuullisuusteemojen arviointia ulkoa sisäänpäin. Tämän kaksoisolennaisuusperiaatteen mukaisesti yritysten on arvioitava eri vastuullisuusteemoihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Taloudellinen olennaisuus määritetään arvioimalla keskipitkän aikavälin negatiivisia ja positiivisia vaikutuksia myynnin ja kustannusten, investointien sekä rahoituksen saatavuuden näkökulmasta.

  Taloudellinen olennaisuus voidaan valjastaa hyödyttämään laajempaa liiketoiminnan kehittämistä. Moniin vastuullisuusaiheisiin, kuten luontokatoon ja ilmastonmuutokseen, liittyvät riskit ja mahdollisuudet eivät ole enää kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan niillä voi olla jo merkittäviä vaikutuksia yrityksiin. Näiden säännöllinen arviointi on ratkaisevan tärkeää kestävän strategian ja liiketoimintamallin kehittämiseksi.
 3. Johdon sitoutuminen prosessiin ja tuloksiin varmistaa strategisen lähestymistavan vastuullisuuteen

  Olennaiset teemat ovat niitä, joihin yrityksellä on merkittävä vaikutus, jotka voivat aiheuttaa yritykselle huomattavia taloudellisia riskejä tai mahdollisuuksia tai sekä että. Nämä ovat teemoja, joita yrityksen tulisi systemaattisesti kehittää ja mitata ja joista tulisi raportoida. Edelläkävijät tunnistavat myös, mitkä aiheet voivat auttaa heitä luomaan arvoa ja erottautumaan kilpailijoista ja mitä tulisi seurata riskien vähentämiseksi.

  Olennaisuusarvioinnin arvon maksimoimiseksi yritysten on otettava prosessiin mukaan sekä johto että laajempi organisaatio. Erityisesti johdon osallistuminen ja sitoutuminen on tärkeää, jotta voidaan sen varmistaa, että olennaiset vastuullisuusteemat integroidaan liiketoiminnan ytimeen ja vuosisuunnitteluprosesseihin.

  Vaikka CSRD-raportointi edellyttää muutoksia raportointikäytännöissä, hyvin suunniteltu ja toteutettu olennaisuusarviointi voi mahdollistaa strategisemman lähestymistavan vastuullisuuteen ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

How does CSRD change the role of sustainability in companies? | Gaia.fi
Assessing nature-related business risks and opportunities – how to get started with the TNFD recommendations? | Gaia.fi Biodiversiteetti sisäänrakennettu yritysvastuusääntelyyn | Gaia.fi

Vastuullisuusviestintä, Strateginen viestintä, Strateginen vastuullisuus, Vastuullisuusraportointi, Olennaisuusanalyysi, Hiilijalanjälki

saara.salonoja@gaia.fi
+358503481266

Liiketoiminta- ja vastuullisuusstrategiat, liiketoiminnan kehittäminen, yrittäjyys, rahoitus, yrityskaupat ja fuusioitumiset, vastuullisuusviestintä, sidosryhmäviestintä, ilmasto

rina.raikamo@gaia.fi
+358505643720

Liiketoimintastrategiat ja toimeenpano, liiketoiminnan kehittäminen, vastuullisuusstrategiat ja toimeenpano, kiertotalouden liiketoimintamallit, strateginen muutosjohtaminen ja johtamisen kehittäminen

leni.valsta@gaia.fi
+358505755685

Kirjoittajan muita artikkeleita:

CSRD:n mukainen kaksoisolennaisuusanalyysi luo pohjan vastuullisuustyön johtamiselle ja strategiselle kehittämiselle Kaksoisolennaisuusanalyysi tukee liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisessa päätöksenteossa