Takaisin 18.4.2023

Edullinen ja vihreä sähkö suomalaisen teollisuuden kilpailuetuna – merituulivoimasta ratkaisu?

Vihreä sähkö

Kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyllä on merkittävä vaikutus Suomen talouskehitykseen. Yksi tärkeimmistä kilpailutekijöistä teollisuusyrityksille on vihreän energian saatavuus ja hinta. Edullinen ja vihreä sähkö houkuttelevat Suomen markkinoille yhä useampia toimijoita ja mahdollistaa osaltaan kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen vuoteen 2035 mennessä. Tämä blogipostaus arvioi edullisen sähkön merkitystä suomalaisen teollisuuden kasvulle ja kilpailukyvylle sekä tarkastelee, miten vihreän siirtymän teollisuusinvestoinnit linkittyvät merituulivoimaan.

Sähkön kysynnän kasvu johtaa investointitarpeisiin

Teollisuus kuluttaa tällä hetkellä noin puolet kaikesta Suomessa kulutetusta sähköstä. Lisäksi yhä useammat suomalaiset teollisuusyritykset ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraaliustavoitteita, mikä tarkoittaa kasvavaa kysyntää uusiutuvalle ja edulliselle sähköenergialle. 

Sähkönkulutus Suomessa tule vääjäämättä kasvamaan entisestään. Lämmityksen ja olemassa olevan teollisuuden sähköistäminen lisäävät sähkön kysyntää. Lisäksi datakeskukset ja uudet teollisuuden alat, kuten vihreän vedyn ja synteettisten polttoaineiden tuotanto kasvattavat vihreän sähkön kysyntää entisestään. Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla 23 vetyprojektia eri kokoluokissa ja uusia investointeja julkistetaan jatkuvasti lisää. Vihreä siirtymä ja sähkön lisääntyvä kysyntä vaatii investointeja myös uusiutuvaan sähköntuotantoon. Toimitusvarma ja edullinen uusiutuva sähkö luo perustan vihreän siirtymän hankkeiden sijoittumiselle juuri Suomeen.

Matkalla kohti laajamittaista yhteiskunnan sähköistymistä sekä vetytaloutta tarvitsemme siis edullista ja kestävää sähköntuotantoa. Yksi potentiaalisimmista ratkaisuista sähkön kasvavaan kysyntään on merituulivoima, sillä se tarjoaa päästöttömän ja kotimaisen energianlähteen. Merituulivoiman kehittämiselle Suomeen on hyvät lähtökohdat: stabiili geopoliittinen tilanne, hyvät tuuliolosuhteet, asiantuntijoiden korkea ja koko arvoketjun kattava osaamistaso, sekä monet hyödynnettävissä olevat merialueet mahdollistavat laajamittaisen merituulivoiman rakentamisen.

Merituulivoimassa on paljon potentiaalia

Koska edullisen sähkön saatavuus on kriittinen tekijä suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta, voidaan merituulivoimaa pitää tärkeänä osana suomalaisen energiajärjestelmän kehitystä. Suomessa merituulivoima on vasta kehitysvaiheessa, mutta sen potentiaali on suuri. Hankekehitysvaiheessa on tällä hetkellä ainakin noin parikymmentä projektia.

Suomen merialueiden 15-25 gigawatin tuulivoimapotentiaalin, mikä vastaa kylmän talvipäivän sähkön huippukulutusta, hyödyntäminen vaatii kattavia investointeja infrastruktuuriin. Merituulivoimapuistojen rakentaminen vaatii erityisesti merituulivoiman rakentamiseen ja huoltamiseen suunniteltuja erikoisaluksia, merituulivoiman rakentamista ja välivarastointia tukevaa satamainfraa sekä merelle saakka ulottuvan ja vahvan sähkönsiirto- ja -jakeluverkon. Merialueiden jäätyminen ja Itämeren ainutlaatuinen biodiversiteetti tuovat kokonaisuuteen oman vivahteensa. Voimaloiden perustukset sekä mereltä maalle sähköä siirtävät kaapelit on rakennettava

kestämään Suomen haastavia sääolosuhteita. Lisäksi merituulivoimahankkeita suunniteltaessa on otettava huomioon ympäristönsuojelunäkökulmat. Rakentamisen vaikutukset meren ekosysteemeihin on arvioitava huolellisesti haitallisten ympäristövaikutusten välttämiseksi.

Vihreän siirtymän teollisuusinvestoinnit vaativat uusiutuvaa sähköntuotantoa

Suomi on sitoutunut kasvattamaan uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossaan, ja merituulivoima on tärkeä osa tätä strategiaa. Tulevaisuudessa merituulivoiman vielä laajasti hyödyntämättömän potentiaalin valjastaminen konkretisoituu, kun teknologia ja tuotantokapasiteetti kehittyvät edelleen. Näin ollen edullinen sähkö ja merituulivoima linkittyvät yhä tiiviimmin toisiinsa tulevaisuudessa.  Edullinen ja vihreä sähkö on edellytyksenä vihreän siirtymän investoinneille Suomeen. Uusiutuvan energian tuotantoinvestoinnit sekä suomen teollisuuden kasvu ja kehitys kulkevat käsi kädessä.

Tuulivoima tuo Suomelle energiaomavaraisuutta, päästövähennyksiä ja merkittäviä vientimahdollisuuksia | Gaia.fi
Team Renewable Arctic Finland kehittää merituulivoiman kansainvälistä liiketoimintaa | Gaia.fi

Energian tuotantoteknologiat, energiapolitiikka, energiatalous, energiamarkkinat, kannattavuusselvitykset, hiilijalan- ja kädenjälki, hiilitiekartat

jenny.lehtomaki@gaia.fi
+358503207698

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Ilmastolaki kaupunkien ja kuntien näkökulmasta: kehitystä tukevan ilmastosuunnitelman laatiminen