Takaisin 2.12.2020

Tuotteen hiilijalanjälki vaikuttaa ostokäyttäytymiseen – case Altia

Pauliina Saari tuotteen hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjäljen laskeminen vaikuttaa parhaimmillaan sekä kuluttajien ostokäyttäytymiseen että antaa valmistajalle eväitä vähentää tuotteen koko elinkaaren aikana aiheutuneita päästöjä. Merkitystä tuotteen hiilijalanjäljen laskemisella on vain silloin, kun se vaikuttaa toimintaan.

Yritykset, julkinen valta ja yksittäiset ihmiset etsivät nyt tapoja vähentää ilmastolle aiheuttamaansa kuormaa. Hiilijalanjälki kuvaa ihmisen toiminnan aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä ja on yleisin ilmastovaikutuksen mittari.

Hiilijalanjälki voidaan laskea yksittäiselle ihmiselle, yritykselle, tapahtumalle, organisaatiolle, toiminnalle tai tuotteelle. Se huomioi hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös muut merkittävät kasvihuonekaasupäästöt, kuten metaanin ja typpioksiduulin. Tuotteen hiilijalanjälki kertoo kuinka paljon kasvihuonekaasuja yksittäisen tuotteen elinkaaren aikana syntyy.

Tuotteen hiilijalanjälki on olennainen osa yrityksen vastuullisuustyötä – case Altia

Altian tavoitteena on kertoa avoimesti tuotteidensa ilmastovaikutuksesta ja ennen kaikkea pyrkiä löytämään keinoja ilmastovaikutuksen pienentämiseen. Gaia on tukenut näiden tavoitteiden toteuttamista laskemalla hiilijalanjäljen neljälle Altian tuotteelle: Koskenkorva Vodkalle, O. P. Anderson -akvaviitille sekä Chill Out -valko- ja punaviinille.

Alkoholijuomien kohdalla pakkauksella ja alkutuotannolla on keskeinen vaikutus hiilijalanjälkeen. Merkittävin osa Koskenkorvan ja O. P. Anderson -akvaviitin elinkaaren aikaisista hiilidioksidipäästöistä muodostuu tuotteen pakkauksen valmistuksessa sekä raaka-aineena käytettävän viljan viljelyssä.

Myös Chill Out -viinien tapauksessa hiilijalanjäljen laskenta osoitti, että pakkausratkaisuilla on suuri merkitys ilmastovaikutuksen kannalta. Toisin kuin ensiksi saattaisi ajatella, painavat lasipullot ovat lähtökohtaisesti hiilijalanjäljen näkökulmasta kevyempiä PET-pulloja ja hanapakkauksia huonompi vaihtoehto. Viinien hiilijalanjälkilaskenta osoitti lisäksi, että viinin alkuperällä on suuri merkitys tuotteen hiilijalanjälkeen, sekä tuotantomaan sähköntuotannon päästöintensiivisyyden että kuljetusetäisyyden kautta.

Hiilijalanjälkilaskennan tulokset ovat tarjonneet tärkeää tietoa Altian ympäristövastuutyön ja tuotantoketjun kehittämisen tueksi, ja ne ovat mahdollistaneet tehokkaiden käytännön toimenpiteiden suunnittelun.

Altian ympäristötyö ei jää ainoastaan ilmastovaikutusten hallintaan

Pakkausten osalta Altia on pystynyt hyödyntämään hiilijalanjälkilaskentaa hyvin konkreettisella tavalla. Juomapakkausten hiilijalanjäljen pienentäminen on noussut yhdeksi merkittävistä Altian pakkaussuunnitteluun vaikuttavista tekijöistä. Akvaviitin lasipullon osalta Altia on tehnyt yhteistyötä pullotoimittajan kanssa. Tulevaisuudessa käytettävät lasipullot tulevat olemaan aikaisempaa kevyempiä, mikä pienentää oleellisesti tuotteen hiilijalanjälkeä.

Altian ympäristötyö ei jää ainoastaan tuotteiden ilmastovaikutusten hallintaan. Koskenkorvan raaka-aineena käytettävän ohran viljelyn päästöjen pienentämiseksi Altia tekee yhteistyötä Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kanssa ja on mukana BSAG:n Itämeri-sitoumuksessa.

Osana sitotumusta Altia tulee tarjoamaan regeneratiivisen eli uudistavan maanviljelyn koulutuksen kaikille sopimusviljelijöilleen. Uudistavassa maataloudessa kiinnitetään ruuantuotannon tehokkuuden lisäksi huomiota myös maaperän kasvukunnon ylläpitoon ja parantamiseen, maaperän hiilensidontaan, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen ja vesistöjä rehevöittävien ravinnevalumien vähentämiseen.

Tuotteen hiilijalanjäljellä on merkitystä vain, jos sen laskeminen johtaa toimintaan

Laadukkaan, todellisista tuotantoprosesseista ja elinkaaren eri vaiheista kerätyn datan avulla tuotetut hiilijalanjälkilaskelmat ovat ilmaston kannalta merkityksellisiä, mutta vain jos ne todella johtavat käytännön toimenpiteisiin.

Hiilijalanjäljen pienentäminen kannattaa aloittaa laskelmien osoittamista päästöjen kannalta merkittävimmistä elinkaaren vaiheista ja voi edellyttää muutoksia muun muassa käytettävissä raaka-aineissa ja pakkausratkaisuissa tai tuotantoprosesseissa. Altian tapauksessa tämä työ on jo lähtenyt käyntiin.

Käytännön toimenpiteet edellyttävät lähes poikkeuksetta yhteistyötä tuotantoketjun eri toimijoiden välillä ja joissakin tapauksissa myös hyvin pitkäjänteistä kehitystä ja tieteellistä tutkimusta.

Pauliina Saari on Gaian vanhempi asiantuntija. Gaia on yksi Suomen kokeneimmista hiilijalanjälkilaskijoista yli 25 vuoden kokemuksellaan. Laskennat toteutetaan käyttäen laadukkainta saatavilla olevaa tietoa ja seuraten kansainvälisiä laskentastandardeja ja muita ohjeistuksia. Gaia pyrkii aina saavuttamaan mitattavissa olevia kestävyysvaikutuksia. Hiilijalanjälkilaskelmissa merkittävimpiä ovat kysymykset siitä, miksi hiilijalanjälki lasketaan ja mitä lasketuilla tuloksilla tehdään.

Gaia on erikoistunut kestävän liiketoiminnan kehittämiseen, ja siksi hiilijalanjälkiprojekteissa perimmäisenä tavoitteena on löytää hiilijalanjälkilaskelmien kautta tehokkaimmat keinot, joiden avulla yritys voi kehittää toimintaansa kestävämmäksi ja samalla saavuttaa kilpailuetua markkinoilla.

Lue lisää tuotteen tai palvelun kestävyysarvioinnista: Kestävyysarviointi | Gaia.fi