Takaisin Salon kaupunki 28.2.2024

Koulutukset auttoivat kaupungin johtoa löytämään oman roolinsa ilmasto- ja ympäristöohjelman toteutuksessa

person in brown coat and black pants standing on gray concrete road during daytime

Ilmasto- ja ympäristöasioiden sitominen jokapäiväiseen johtamiseen ei ole itsestään selvää. Salon kaupungin johto sai koulutuksista apua oman roolinsa löytämiseen ilmasto- ja ympäristötyössä.

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmalla (2021–2025) edistetään vastuullisuutta kaikessa kaupungin tekemisessä sekä johtamisessa. Gaian asiantuntijat räätälöivät kaupungin keskeisten palvelujen ja konserniyhtiöiden johdolle koulutussarjan, jossa ilmasto- ja ympäristöohjelma nivottiin arjen johtamistyöhön. Puoli vuotta kestänyt koulutusjakso toteutettiin vuoden 2023 aikana.

”Ajattelimme, että ulkopuolinen tuki auttaisi meitä jäsentämään työstössä olevaa ohjelmaa paremmin ja suuntaamaan katsetta tarvittaviin käytännön toimenpiteisiin”, kertoo Salon kaupungin elinvoimajohtaja Mika Mannervesi.

Hiilineutraali Salo 2035 -hankkeen projektipäällikkö Meri-Tuulia Hurrin mukaan kaupungin johdon on tärkeää osoittaa sitoutumisensa yhteisiin tavoitteisiin omalla esimerkillään. ”Kun johto seisoo toimenpiteiden takana, se luo kaupunkiin tekemisen meininkiä, joka tarttuu.”

Ilmastonäkökulma mukaan johtamiseen

Koulutuksiin osallistui viranhaltijoita laajasti kaupungin eri toimialoilta vihertiimistä tietohallintoon. Ensimmäisessä koulutuksessa käsiteltiin ilmasto- ja ympäristöjohtajuutta yleisellä tasolla. Asiat olivat johdolle pääasiassa tuttuja, mutta näkökulma oli uusi.

”Kävimme läpi erilaisia johtamisfoorumeita ilmasto- ja ympäristötyön näkökulmasta aina hankinnoista vuosisuunnitelmaan”, kertoo Gaian vanhempi asiantuntija Riina Pursiainen. Toisessa koulutuksessa syvennyttiin ohjelman tavoitteisiin ja keinoihin, joilla niitä voidaan edistää.

Jokainen viranhaltija pääsi koulutuksissa konkreettisesti työstämään ja priorisoimaan toimenpiteitä tuleville vuosille. ”Valmentajista huokuva ammattitaito ja osaaminen tekivät minuun suuren vaikutuksen, ja viranhaltijat saatiin kannustettua kivalla tavalla töihin”, Mannervesi toteaa. ”Jännitys ja epätietoisuus vaihtuivatkin pian luottamukseen siitä, että yhdessä tavoitteet ovat saavutettavissa.”

Johdon omistajuus ilmasto- ja ympäristöasioissa kasvoi

Pursiainen huomasi koulutusten edetessä osallistujissa selvän muutoksen, kun johdon omistajuus ilmasto- ja ympäristöasioissa kasvoi. ”Alussa monellakaan ei ollut selvää käsitystä, miten aihepiiri liittyy omaan toimialaan, mutta viimeisessä koulutuksessa jokainen pystyi kertomaan sujuvasti omin sanoin, mitä seuraavien vuosien aikana tehdään ja minkälaisilla johtamisen keinoilla.”

Koulutusten sisältöä muokattiin osallistujapalautteen ja prosessin aikana esiin nousseiden tarpeiden mukaan. ”Gaian valikoituminen kouluttajaksi perustuikin suurelta osin siihen, että koulutuspaketti räätälöitiin joustavasti juuri Salon kaupungille”, Hurri korostaa. ”Konsultit olivat aidosti kiinnostuneita siitä, mitä me haluamme ja tarvitsemme.”

Hurrin ja Mannerveden mukaan koulutukset auttoivat kiireisiä johtajia varaamaan aikaa kestävän kehityksen johtamiseen. Materiaaleja ja tehtäviä pystyi tekemään itselleen sopivaan aikaan Howspace-virtuaalialustalla. Koulutusten myötä syntynyt materiaali koottiin Ilmasto- ja ympäristöjohtamisen käsikirjaksi, joka tukee Salon kaupungin kestävän kehityksen johtamista.

Kaupunginvaltuustolle räätälöitiin erillinen koulutustilaisuus

Alkuvuodesta 2024 kaupunginvaltuustolle pidettiin oma koulutustilaisuus. Pursiaisen mukaan Salo toimikin tässä rohkeasti ja kaukonäköisesti. Valtuustoilla on ilmastotyössä suuri sananvalta, mutta usein ilmasto-ohjelmien toteutus jää kunnissa viranhaltijatasolle.

”Valtuustokoulutuksella lisättiin kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman vaikuttavuutta sekä päättäjien tietoisuutta tällaisten ohjelmien kriittisyydestä kaikille suomalaisille kunnille.”

Mannerveden mielestä keskustelun jatkaminen valtuuston kanssa oli tärkeää, koska ohjelman käsittelyvaiheessa moni toimenpide jakoi mielipiteitä. Keskustelujen tunnelmakin oli ollut aikaisemmin tukala, ja siksi oli niin iloinen yllätys, kun koulutuksessa ilmapiiri oli toinen.

”Valtuustokoulutus pysyi Gaialla timanttisesti hallinnassa ja tunnelma hyvänä, vaikka mielipide-erot olivat ihan yhtä suuria kuin ennenkin.”

Myös Hurrista oli hienoa nähdä, miten tunnelma pehmeni niin valtuustokoulutuksessa kuin aikaisemmissa tilaisuuksissa heti alun jälkeen. ”Vaikka mielipiteitä ilmaistiin, asioita pystyttiin käymään yhdessä rakentavasti läpi. Gaian tutkittuun tietoon perustuva alustus ja esimerkit verrokkikunnista antoivat keskustelulle hyvän pohjan.”

Salossa on aloitettu tiedonkeruu ilmasto- ja ympäristötoimien etenemisestä, mikä tekee ilmastotyötä näkyvämmäksi. ”Koulutukset antoivat hyvän pohjan vastuullisuustyön jatkamiselle aikaisempaa koordinoidummin ja Salon uuteen kaupunkistrategiaan peilaten”, Hurri sanoo. ”Selkeät vastuut auttavat tekemään seuraavasta ohjelmasta vieläkin konkreettisemman ja vaikuttavamman.”

Salo on noin 51 100 asukkaan kaupunki Lounais-Suomessa.

Tavoitteet

Selkeyttää johtamisen sekä kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman yhteyttä

Gaian rooli

Kolmen koulutuksen sarja kaupungin keskeisten palvelujen ja konserniyhtiöiden johdolle sekä lisäkoulutus kaupunginvaltuustolle, Ilmasto- ja ympäristöjohtamisen käsikirjan laatiminen

Tulokset

Kaupungin johdon omistajuus kasvoi, johto sitoutuu aikaisempaa konkreettisemmin ilmasto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden toteuttamiseen

Julkisen sektorin kestävä kehitys, Agenda2030 toimeenpano, kestävän kehityksen seuranta ja arviointi, kansalaisyhteiskunta

riina.pursiainen@gaia.fi
+358443354060