Takaisin 5.4.2012

Suomen yliopistolakiuudistus vaikutti yliopistojen strategiseen johtamiseen ja henkilöstöpolitiikkaan

Strategisen johtamisen ote suomalaisissa yliopistoissa on vahvistunut mutta henkilökunta on tyytymätön uuteen henkilöstöpolitiikkaan, ilmeni Gaian laatimassa selvityksessä.

Nyt julkaistun, opetus- ja kulttuuriministeriön Gaialta tilaaman selvityksen mukaan yliopistolakiuudistuksen voidaan katsoa vauhdittaneen yliopistojen strategista tavoitteenasettelua. Vaikutukset strategisessa johtamisessa kohdistuvat etenkin yliopistojen strategisen ohjauksen ja johtamisen sekä talousjohtamisen vahvistumiseen, sidosryhmäyhteistyön kehittämiseen sekä sisäiseen organisoitumiseen ja johtamisjärjestelmiin. Rehtorin asema on vahvistunut

Yliopistojen henkilöstö puolestaan on päässyt heikosti osallistumaan muutosten tekemiseen. Henkilöstö suhtautuu kriittisesti yliopistolaitoksen henkilöstöpolitiikkaan eikä näe, että henkilöstöpolitiikka olisi muuttunut aikaisempaa kannustavammaksi. Lakiuudistus ei ole kohentanut yliopistohenkilöstön työtyytyväisyyttä.

”Jotta Suomessa varmistetaan erinomaiset edellytykset laadukkaalle, kansainvälisesti vaikuttavalle tieteenteolle, akateemisten toimielinten roolia ja tehtäviä kannattaisi selkeyttää. Myös muutosjohtamista sekä avointa ja aktiivista vuorovaikutusta henkilöstön ja toimielinten välillä pitää kehittää. Näin saadaan strategiat vietyä käytäntöön ja koko yliopistolaitokselle yhteinen suunta, näkemyksien moninaisuutta silti kunnioittaen”, selvityksen tekoon osallistunut vanhempi asiantuntija Johan Lunabba Gaiasta sanoo.

”Keskustelu yliopistolakiuudistuksesta on ollut polarisoitunutta, eikä yliopistolaitoksen jatkuvaa uudistumista ja siihen liittyviä moniulotteisia tekijöitä pitkällä aikavälillä ole juurikaan tuotu esille. Yliopistoyhteisö ei itsekään ole näkemyksiltään yhtenäinen tehdyn lakiuudistuksen suhteen. Arvioinnin tulosten valossa valtaosa suhtautuu uudistukseen kriittisesti mutta tehty uudistus saa yliopistoyhteisön sisällä myös merkittävää kannatusta. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, ettei uuteen yliopistolakiin kohdistu olennaisia muutostarpeita. On kiinnostavaa nähdä, tulevatko yliopistojen strategiaprosessit sekä strategioiden sisällöt uudistumaan lähitulevaisuudessa”, sanoo asiantuntija Marja-Liisa Niinikoski Innovus Oy:sta, joka toimi hankkeen yhteistyökumppanina.

Suomalaisten yliopistojen taloudellista ja hallinnollista itsenäisyyttä lisännyt yliopistolaki tuli voimaan vuoden 2010 alussa.

Lisätietoja:

  • Gaia / liiketoimintajohtaja Tuomas Raivio, gsm040 509 3545, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm 0400 464 127, etunimi.sukunimi@gaia.fi