Takaisin 7.4.2011

Hyvällä maankäytöllä luodaan edellytykset niukkahiiliselle ja kustannustehokkaalle rakentamiselle

Gaian asiantuntijat auttavat suunnittelemaan Helsingin Östersundomiin energiatehokasta ja ilmaston kannalta kestävää asuinaluetta.

Östersundomiin suunnitellaan puutarhakaupunkimaista ja kaupunkipientalovaltaista asuinaluetta 50 000–80 000 asukkaalle. Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto teetti Gaialla selvityksen kaavoitettavan alueen hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä.

Selvityksen tulosten mukaan Östersundomin alueen hiilijalanjälkeen vaikuttavat merkittävästi liikenteen ja rakennusten energiankulutus sekä alueen energiaratkaisut. Huomattavimmat erot selvityksen eri skenaarioissa syntyvät liikenteen energiakulutuksessa. Tähän vaikuttaa erityisesti alueen tiiveys. Mitä hajanaisempi aluerakenne on, sitä suurempi on liikkumistarve ja sitä vähemmän voidaan hyödyntää joukkoliikennettä. Lisäksi hajanainen rakenne lisää rakentamisen aikaisia hiilidioksidipäästöjä.

”Östersundomin kaltaisen alueen maankäytön ilmastovaikutusten arvioinnin merkitys kasvaa sekä uusilla alueilla että täydennysrakentamisessa. Kansainväliset tutkimukset nostavat energiatehokkuuden parantamisen ja uusiutuvat energialähteet tehokkaimmiksi keinoiksi hillitä ilmastonmuutosta. Maankäytön suunnittelulla on tärkeä rooli näiden mahdollistajana tai estäjänä. Hyvällä maankäytöllä luodaan edellytykset niukkahiiliselle ja kustannustehokkaalle rakentamiselle, asumiselle, liikkumiselle ja energiaratkaisuille. Gaian arvioinneissa tavoitteena on paras malli sekä infrastruktuurin rakentajalle ja julkisten palvelujen tuottajalle että asukkaalle”, Gaian toimitusjohtaja Juha Vanhanen sanoo.

Gaian tekemä selvitys toteutettiin muodostamalla vaihtoehtoisia suunnittelun skenaarioita, jotka poikkeavat toisistaan erityisesti rakentamisen tiiviyden, liikkumisen tarpeen ja rakennusten energiaratkaisujen osalta. Eri skenaarioita tarkasteltiin asumisen, energiantuotannon ja liikenteen näkökulmista, ja lopuksi malleja verrattiin toisiinsa. Näin tuotettiin tieto erilaisten suunnitteluvaihtoehtojen ilmastovaikutuksesta sekä suosituksia alueen suunnitteluun.

Östersundomissa tarkastelun lähtöoletuksena oli, että alueelle kulkee tulevaisuudessa metro, mikä määrittää liikenneratkaisujen päälinjat. Arvioinnissa otettiin huomioon liikenteen lisäksi muun muassa sähkön ja lämmön kulutuksen kehitystrendit, umpikorttelirakenteen vaikutus energiankulutukseen sekä tiiviiseen korttelirakentamiseen liittyvä lämpösaarekeilmiö. Gaia toteutti hankkeen yhdessä Liidea Oy:n kanssa.

Hankkeen raportti on julkisesti saatavilla Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla.

Lisätietoja:

  • Gaia / toimitusjohtaja Juha Vanhanen, gsm +358 50 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Gaia / Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, +41-79-472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi