Takaisin 9.1.2009

Hallinnonalojen välinen sopimus vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelutyökalun käyttöönotosta

Liikenne- ja viestintäministeriö, sisäasiainministeriön pelastusosasto ja ympäristöministeriö allekirjoittivat uraauurtavan yhteistyösopimuksen Vaarallisten aineiden kuljetusten suunnittelu (VAKSU) -järjestelmän käyttöönotosta 12.11.2008. Gaia toimi sopimuksen valmistelijana.

VAKSU on paikkatietopohjainen työkalu vaarallisten aineiden kuljetusten ympäristöriskien hallintaan. Työkalussa tie- ja rataosuudet on jaettu maaperän läpäisevyyden perusteella riskiluokkiin. Luokitusten avulla hätäkeskus, pelastustoimi sekä jatkotoimenpiteiden suorittajat osaavat valita sopivat ensitorjuntatoimenpiteet kullekin mahdolliselle vaarallisten aineiden kuljetusten onnettomuuspaikalle. Lisäksi työkalua voivat hyödyntää vaarallisia aineita lähettävät ja kuljettavat yritykset suunnittelussaan.

VAKSU julkaistaan osana ympäristöhallinnon Oiva-palvelua osoitteessa www.ymparisto.fi/oiva huhtikuussa 2009. Aineisto on tällöin ilmaiseksi kaikkien toimijoiden käytettävissä.

VAKSUssa tie- ja rataosuuksien hydrogeologinen ympäristö on luokiteltu kolmeen eri maaperäriskiluokkaan sekä vesistöluokkaan. Luokitus kertoo kustakin onnettomuuspaikasta riskit suuren ympäristövahinkojen syntymiselle. Tämän perusteella hätäkeskus osaa hälyttää paikalle oikeat pelastustoimen yksiköt sekä tarvittavat ympäristöasiantuntijat. Pelastustoimi puolestaan osaa valita sopivat ensitorjuntatoimet luokituksen avulla. VAKSU-aineistoon päivitetään myös tieto olemassa olevista teiden pohjavesisuojauksista. VAKSU-aineisto kattaa yhteensä noin 2500 km maantietä ja noin 1500 km rautatietä Suomessa, mm. rataosuuden välillä Pasila-Turku.

Alkuperäinen VAKSU-järjestelmä kehitettiin vuosituhannen vaihteessa EU-life TradGIS-hankkeessa useiden toimijoiden yhteishankkeena. Teknisistä haasteista johtuen sitä ei kuitenkaan otettu käyttöön. Gaia on tämän jälkeen toimeksiantona selvittänyt VAKSUn käyttöönoton haasteita sekä kehittänyt aineiston käytettävyyttä yhteistyössä pelastustoimen ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa. Kaikissa näissä selvityksissä VAKSU on todettu hyödylliseksi työkaluksi eri toimijoille.

Lisätietoa:

Valmiusjohtaja Janne Koivukoski (SM), liikenneneuvos Anneli Tanttu (LVM) ja ympäristöneuvos Olli Pahkala YM allekirjoitustilaisuudessa (kuva: LVM)