Takaisin 8.9.2009

Gaian selvitys Tekesille: Suomalaiset yritykset alkoivat kehittää liiketoimintaa ilmastonmuutoksen hillintään

Tekesin ilmasto-ohjelmat ovat onnistuneesti auttaneet suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin syntyä.

Tämä käy ilmi Gaian uudesta selvityksestä, jossa arvioidaan Tekesin Climtech- ja ClimBus-ohjelmien saavutuksia. Suomalaiset yritykset ovat alkaneet kehittää liiketoimintaa, jonka avulla voidaan hillitä ilmastonmuutosta.

Tekesin Climtech – Teknologia ja ilmastonmuutos -ohjelman (1999–2002) tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva ilmastonmuutoksesta ja sen hillinnästä sekä luoda pohja kansalliselle ilmastonmuutos- ja teknologiastrategialle. ClimBus – Ilmastonmuutoksen hillinnän liiketoimintamahdollisuudet -ohjelman (2004–2009) tavoite oli kehittää tuotteita ja palveluita, joiden kustannustehokkuus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on kansainvälistä huippuluokkaa.

Gaian arvion mukaan Climtech-ohjelmalle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Erityisesti laajat skenaariohankkeet hyödyttivät ilmasto- ja energiapoliittisten linjausten valmistelua ministeriöissä. Myös yritykset kokivat hyötyneensä skenaariohankkeista.

Myös ClimBus-ohjelma onnistui kokonaisuudessaan hyvin saavuttamaan tavoitteensa. Ohjelma nähtiin oikea-aikaisena laajan yritysjoukon herättäjänä. Ohjelman yrityksissä on herätty ilmastonmuutokseen myös liiketoimintamahdollisuutena. ClimBus-ohjelmasta sai alkunsa myös hiilidioksidin talteenotto ja varastointi -klusteri (CCS).

Vaikka kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia ilmastoasioista, kuluttajakysynnän muutos ei näkynyt vielä merkittävänä markkinoiden synnyttäjänä ohjelman aikana, ainakaan kotimaassa. Parhaiten tutkimus- ja kehitystoiminnan tuloksia onnistuivat kaupallistamaan ne ClimBus-ohjelmaan osallistuneet yritykset, joiden markkinoita lainsäädäntö edisti. Esimerkiksi mittauspalvelut ovat tällainen alue. Niillä teknologia-alueilla, joilla suora normiohjaus ei pakota muutoksiin, tarvitaan muita markkinoita aktivoivia ohjauskeinoja. Tällaisia ohjauskeinoja voivat olla muun muassa ensimmäisten referenssilaitosten tukeminen ja hankintakilpailut uusille teknologioille. Ilmasto- ja energiastrategian tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan myös voimakasta panostusta palveluliiketoiminnan ja loppukuluttajasektorin ratkaisujen kehittämiseen.

Arvioinnissa haastatellut tutkijat painottivat pitkäjänteistä tutkimusta kun puolestaan pienten ja keskisuurten yritysten suurimmat huolet ovat markkinoille pääsy ja kansainvälistyminen.

Arviointihankkeen rahoitti Tekes. Loppuraportti on saatavilla Tekesin verkkosivuilla: Climtech- ja ClimBus -ohjelmien arviointiraportti 5/2009 (pdf-tiedosto, 560 kt).

Lisätietoja:

  • Juha Vanhanen, toimitusjohtaja, gsm 050 564 1889, juha.vanhanen@gaia.fi
  • Pasi Rinne, hallituksen puheenjohtaja, gsm +41-79-472 6909, pasi.rinne@gaia.fi