Takaisin 9.1.2023

Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen vaatii uudenlaista osaamista

Kokonaiset toimialat ovat muutoksessa kohti vähähiilistä kiertotaloutta luoden tarvetta myös uudenlaiselle osaamiselle. Kestävyys- ja kiertotalousteemat sulautuvat osaksi yhä useamman työntekijän toimenkuvaa, jolloin tarvitaan sekä uudenlaista sisältöosaamista että vahvoja vuorovaikutustaitoja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyön mahdollistamiseksi. Sitralle tekemässämme selvityksessä pureuduimme hiilineutraalin kiertotalouden osaamisvaikutuksiin kemian-, rakennus- sekä teknologia-alalla.

Kiertotalouden mukaisessa talousmallissa materiaalit ja tuotteet ovat mahdollisimman tehokkaassa käytössä mahdollisimman pitkään. Tuotteen koko elinkaari otetaan huomioon jo suunnittelupöydällä, ja kulutus perustuu lainaamiselle, korjaamiselle sekä kierrätykselle. Talouskasvun irrottaminen luonnonvarojen ylikulutuksesta vastaa myös muihin aikamme polttaviin kestävyyshaasteisiin kuten ilmastonmuutoksen sekä luontokadon torjuntaan. Samalla uudet, luonnon kantokyvyn rajat huomioivat uudenlaiset innovaatiot ja kumppanuudet synnyttävät uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Ilmeisten mahdollisuuksien lisäksi kiertotalouteen liittyy toimintaympäristön muutoksista aiheutuvaa epävarmuutta. Uudenlaiset toimintatavat muuttavat kokonaisia toimialoja ja näkyvät myös toimenkuvissa ja työtehtävien sisällöissä.  Työpaikkoja sekä syntyy että katoaa, ja useimpien työtehtävien sisällöt muuttuvat.

Sitralle tekemässämme selvityksessä tarkastelimme kiertotalouden osaamisvaikutuksia kemian-, rakennus- sekä teknologia-alalla. Kaikki kolme toimialaa ovat hiilineutraalin kiertotaloussiirtymän ytimessä joko tuottamiensa ratkaisujen tai suuren painoarvonsa kautta. Kiertotalous vaikuttaa jo nyt monen työtehtävän osaamistarpeisiin tarkastelluilla toimialoilla. Uudet osaamistarpeet kohdistuvat esimerkiksi kierrätettyjen raaka-aineiden käsittelyyn ja hankintaan, kiertotalouden mukaiseen suunnitteluun sekä eri toimialojen väliseen uudenlaiseen yhteistyön fasilitointiin.

Vaikka työn sisällöt muuttuvat, tehtävänimikkeiden ennakoidaan pysyvän pitkälti samoina. Tärkeimmät osaamisvaatimukset liittyvät myös tulevaisuudessa kunkin alan perusosaamiseen, jonka päälle tarvitaan tehtäväkohtaista kiertotalousosaamista. Tarpeellista osaamista voidaan kartuttaa työssä oppien tai täydennyskoulutuksen kautta. Tehtävänkuvat laajenevat, ja tulevaisuudessa monipuolista osaamista yhdistävät tiimit sekä eri toimijoiden välinen yhteistyö yleistyvät. Kiertotalouden mahdollistavat digitaaliset valmiudet korostuvat läpileikkaavasti kaikilla toimialoilla ja lähes kaikissa työtehtävissä.

Pienillä ja suurilla yrityksillä on erilaiset edellytykset tarttua kiertotalouden mahdollisuuksiin ja kilpailu alan osaajista on kovaa. Aktiivinen dialogi eri yritysten ja toimialojen välillä sekä työntekijöiden ideoiden ja osaamisen hyödyntäminen mahdollistavat siirtymän reiluun kiertotalouteen. Gaialla on osaamista ja kokemusta tukea yrityksiä kiertotalouden ratkaisujen hyödyntämisessä. Olemme esimerkiksi tukeneet yrityksiä uusien kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien kehittämisessä sekä erilaisten pilottien ja klusterien fasilitoinnissa.

Sitra järjestää 18.1.2023 Kiertotalous tulevaisuuden työelämässä -webinaarin, jossa johtava konsultti Solveig Roschier, sekä konsultit Ulla Värre ja Rosa Degerman puhuvat rakennus-, kemian- ja teknologia-alan osaamistarpeista kiertotalouden näkökulmasta.  Voit ilmoittautua kuuntelemaan Sitran sivun kautta.

Julkinen sektori, TKI-politiikka, organisaatioiden vastuullisuus, kansainvälinen yhteistyö, verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö

rosa.degerman@gaia.fi
+358456397101

Kirjoittajan muita artikkeleita:

Kaksoisolennaisuusanalyysi tukee liiketoiminnan kehittämisessä ja strategisessa päätöksenteossa