Takaisin 17.9.2019

Nyt eivät pienet vastuullisuustoimenpiteet enää riitä

vastuullisuustoimenpiteet

Viime aikoina olemme saaneet kuulla erilaisia tutkimustuloksia muun muassa Kansainvälisen ilmastopaneelin IPPC:n ja YK:n kansainvälisen tutkijaryhmän toimesta siitä, miten ylikulutamme maapallon luonnonvaroja ja saastutamme elinympäristöämme, miten ilmastonmuutos etenee nopeutuvalla tahdilla ja että monien eliöiden elinympäristö kaventuu muuttaessamme niiden elinoloja ja maapallon väestö kasvaa ja eriarvoistuu entisestään. Olemme myös kokeneet muutoksia käytännössä polttavina hellejaksoina, metsäpaloina, hurrikaaneina, salamasateina ja eliölajien vähenemisenä. Nykyiset vastuullisuustoimenpiteet eivät enää riitä.

Lukuisat selvitykset ja tapahtumat ovatkin ansiokkaasti nostaneet keskustelua siitä, miten meidän kansalaisten tulisi muuttaa kulutustamme ja toimintatapojamme ja millaisia poliittisia linjauksia tarvitaan, jotta voisimme jotenkin hidastaa tätä ympärillämme tapahtuvaa ympäristön muutosta ja päästä takaisin kestävälle polulle.

Yhdestä asiasta kuitenkin olen huolissani. Valitettavan vähän keskustelua on tullut siitä, miten nämä tulevat muutokset ympärillämme tulevat vaikuttamaan talouteen, yritysten liiketoimintaympäristöön ja kuinka yritysten tulisi varautua ja sopeutua näihin muutoksiin ja pystyä jatkamaan kannattavaa liiketoimintaa –  saati sitten siitä, mitä uusia liiketoimintamahdollisuuksia muutokset voisivat avata.

Muutamien seuraavien vuosikymmenten aikana ympäristömme ja siten myös  yritysten liiketoimintaympäristö tulee muuttumaan merkittävästi monella toimialalla. Erityisesti energia-, liikenne-, ruoantuotanto- ja muut resurssi-intensiiviset toimialat tulevat kokemaan murroksen. Muutokset näkyvät myös muilla toimialoilla mahdollisten fyysisten riskien uhkana, korkeampina raaka-aine ja logistiikkakuluina, resurssien ja veden saatavuusongelmina sekä kuluttajien käyttäytymisen muutoksina.

Ei siis enää riitä, että mahdollisista ympäristön muutoksista keskustellaan yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä. Keskustelun ja liiketoimintapäätösten tueksi tarvitaan uudenlaista skenaariotyötä, riskien tunnistamista, liiketoimintavaikutusten analysointia, uusien mahdollisuuksien ja  liiketoimintapotentiaalin kartoittamista sekä ihan oikeita, konkreettisia toimenpiteitä ja suunnitelmia. Liiketoimintastrategioissa tulee tunnistaa nämä riskit ja mahdollisuudet ja liiketoimintaa ajaa kohti muutosta. Tämä vaatii ylimmän johdon tahtotilaa ja vastuullisuustoimenpiteiden suunnitelmallista johtamista.

Tunnen yrityksiä, jotka ovat tehneet huikeaa työtä ja rohkeasti analysoineet omaa liiketoimintaansa tulevien muutosten kannalta ja kääntäneet haasteet osaksi strategiaa sekä kannattavaa kasvua. Soisin tämän konkretian tarttuvan myös laajemminkin yrityksiin, erityisesti Suomessa, jossa meillä on erinomainen mahdollisuus innovoida uusia tuotteita ja ansaintamalleja osaamisellamme ja näin hyötyä vahvasta koulutus ja tuotekehitystaustastamme sekä avoimesta julkisen ja yksityisen tahojen vuoropuhelusta sekä saavuttaa näin kestävämpää liiketoimintaa.

Kirjoittaja Ulla Heinonen on Gaia Consultingin toimitusjohtaja. Blogi on julkaistu ensimmäisen kerran Bonfire:ssa.