Takaisin 31.10.2022

Digitaalinen tuotepassi on vastuullisuuden ja vihreän siirtymän työkalu

Siirtymä kestävään liiketoimintaan lisää jatkuvasti tarvetta ymmärtää paremmin tuotteiden vastuullisuutta ja tuoteturvallisuutta läpinäkyvästi. Eri toimialoilla onkin jo kehitetty erilaisia digitaalisia tuotepasseja (DPP eli Digital Product Passport), jotka mahdollistavat tuotetiedon keräämisen esimerkiksi tuotteen turvallisuudesta, sen valmistustavoista sekä valmistuksessa käytetyistä raaka-aineista ja niiden hankintaketjusta.

Olisi kuitenkin sekä valmistajien että tuotteiden käyttäjien etu, jos tuotetiedot esitettäisiin eri tuotteissa – ja jopa eri tuoteryhmissä – yhdenmukaisella tavalla. Euroopan komissio onkin tehnyt ehdotuksen digitaalisesta tuotepassista ja pyytänyt siksi teollisuudelta ratkaisuja digitaalisen tuotepassin kehittämiseksi. Digitaalinen tuotepassi on Euroopan komission aloite, joka on osa EU:n kestävien tuotteiden ekologista suunnittelua koskevaa asetusehdotusta. Asetusehdotuksen aikataulu on vuosille 2022–2024.

Tulevaisuudessa tuotteet voivat sisältää täydelliset digitaaliset tiedot myös tuotteiden vastuullisuudesta, raaka-aineista ja tuoteturvallisuudesta tuotteen elinkaaren aikana. Tuotepassi voi kerätä myöhemmissä vaiheissa myös tietoa arvoketjun eri vaiheista, kuten tuotteiden käytöstä, huollosta ja kierrätyksestä. Tietojen läpinäkyvyys mahdollistaa myös entistä kestävämmät tuotantotavat ja tukee kiertotalouteen siirtymistä.

Kuluttajan näkökulmasta digitaaliset tuotepassit lisäävät läpinäkyvyyttä ja helpottavat vastuullisten valintojen tekemistä. Viranomaisille ne ovat valvontaa helpottava ja tehostava työkalu. Yrityksiä ne kannustavat kehittämään kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan ratkaisuja EU-sääntely huomioiden. Samalla ne voivat tuottaa suomalaisille ja eurooppalaisille toimijoille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja merkittävää kilpailuetua. Regulaatio, hintakilpailu ja asiakkaiden vaatimukset tulevat jatkossa entisestään lisäämään vastuullisesti tuotettujen tuotteiden kysyntää.

Suomessa on haluttu olla asiassa edelläkävijöitä ja tehdä siitä vastine EU:n aloitteelle. Teknologiateollisuus ry ja Suomen tekstiili ja muoti ry antoivat Gaialle ja teknologiayritys Solitalle yhteiseksi tehtäväksi laatia yleispätevä konsepti digituotepassista, joka voisi muodostaa pohjan erilaisille toimialoille ja niiden arvoketjuille.

Luotua konseptia testattiin erityisesti tekstiileillä ja akuilla. Yhdistelmä oli samanaikaisesti kiehtova ja vaativa, sillä tekstiilialan hankintaketjut ovat erityisen monisyisiä, kun taas akkuihin kohdistuu juuri nyt valtavasti kiinnostusta kaivosalan ympäristö-, turvallisuus- ja ihmisoikeuskysymysten, liikenteen, teollisuuden ja laitteiden sähköistymisen sekä maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Kahden toisistaan poikkeavan toimialan kanssa testattiin ennen kaikkea konseptin yleispätevyyttä ja sitä, minkälaisia erityisvaatimuksia nämä toimialat voivat asettaa digituotepassin toiminnalle ja sisällöille.

Gaian ja Solitan laatiman konseptin lähtökohtana on ottaa yrityskentän vaatimukset ja tarpeet huomioon, hyödyntää jo olemassa olevia järjestelmiä ja niiden tietoa sekä ehdottaa mahdollisimman helposti heti toteutettava malli digitaalisesta tuotepassista. Keskeistä konseptissa on myös se, että sitä on mahdollista joustavasti täydentää erilaisten arvoketjujen sekä niihin liittyvien tietomuotojen tarpeisiin.

Nyt tehty työ edistää omalta osaltaan digituotepassin jatkokehitystä – ja on siten pieni askel oikeaan suuntaan vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.