Takaisin 5.10.2021

Data iskee lisävoltteja vastuulliseen liiketoimintaan

Vastuullinen liiketoiminta tarvitsee dataa.

Data on tämän päivän kulta. Se on yhtä hajallaan maailmalla kuin elektroniikkaromun arvometallit. Samalla se on myös varsin arvokas raaka-aine ja vastuullisen liiketoiminnan arvonluoja. Jo nyt löytyy valtavasti dataa koskien raaka-aineita, investointeja, tuotteita, liikkumista, logistiikkaa, palveluita, asiakaskäyttäytymistä, sääolosuhteita ja päästöjä. Parhaimmillaan data muuttaa maailmaa ja kehittää yritysten liiketoimintamalleja, arvoketjuja ja asiakaskokemusta ilmastomyönteisiksi ja resurssiviisaiksi.

Murros kestävään liiketoimintaan vaatii jaettua dataa

Murros vastuulliseen liiketoimintaan ei synny yksin, vaan vaatii yhteistyötä yli organisaatiorajojen: mukaan tarvitaan yhteiskunta, asiakkaat, kumppanit ja jopa kilpailijat – koko arvoverkko. Datasta on hyötyä kaikille, kun se mahdollistaa läpinäkyvyyttä, kasvattaa käyttäjäarvoa ja johtaa oppimiseen ja yhteiseen uuden innovointiin. Edessä oleva kestävyystransformaatio on valtava ja vaatii aivan uudenlaista ajattelua ja toimintaa. Sekä dataa.

Liian usein yhteistyön esteenä ovat turha kilpailun pelko, luottamuksen puute, yksityisyyden vaaliminen ja suljetut rajapinnat. Myös yhteiset datan hallinnan ja jakamisen keinot ja pelisäännöt ovat puutteelliset. Ilman yhteistyötä vastuullisuuden moniulotteisia ja kompleksisia haasteita on kuitenkin mahdotonta ratkaista. Kestävän maailman ja liiketoiminnan eteenpäin vieminen vaatii rohkeutta yhteistyöhön ja luottamusta avata dataa, joka on bisneskriittistäkin. Muuten etsimme sitä jätekasoihin levinnyttä kultaa paljain käsin.

Data mahdollistaa uuden synnyn

Vastuullisuuden liiketoiminnan näkökulmasta dataa tarvitaan uuden innovointiin ja uusien liiketoimintamallien syntymiseen. Dataa tarvitaan myös tehokkuuden parantamiseen koko arvoketjun matkalta ja vastuullisuuden todentamiseen. Uuden arvoverkon tai innovaation syntyminen vaatii hyvin monimuotoista dataa useammasta arvoverkosta. Datan törmäyttäminen saattaa muuttaa nykyisiä liiketoimintamalleja ja luoda kokonaan uusia.

” Toisaalta vastuullinen liiketoiminta tarvitsee dataa myös olennaisten vastuullisuustavoitteiden luomiseen, ohjatakseen toimintaansa tavoitteiden suuntaan, todentaakseen kehittymisen ja vaikuttavuuden ja näin verifioidakseen kestävyytensä.

 

” Kestävälle liiketoiminnalle arvokas data voikin kertoa esimerkiksi materiaalivirroista, sijainneista, sääolosuhteista, päästöistä, resursseista, järjestelmien toimivuudesta ja tehokkuudesta sekä asiakkaiden tarpeista ja käyttäytymisestä.

Kestävän dataohjautuvan liiketoiminnan työkaluina voivat olla tuotteiden digitaaliset identiteetit, jotka jakavat tuotteiden arvoketjuun liittyvää tietoa, ja arvoketjuissa liikkuvaa dataa varmistava lohkoketjuteknologia. Esimerkiksi tekstiilien arvoketjuissa kysyntäennusteet, reaaliaikainen myyntidata ja tieto asiakaspalautuksista voisi parantaa koko ketjun toimivuutta, mahdollistaa kiertotaloutta ja vähentää jätettä. Toisaalta taas toisten yrityksien tähdettä kuljettava tai käyttävä yritys hyötyisi tuotantoennusteista sekä säädatasta pystyen paremmin optimoimaan kuljetukset ja hyödyntämään tehokkaasti tuotannossa myös pienemmät saatavilla olevat erät, jotka muuten päätyisivät polttoon tai niiden kuljetus ei olisi kannattavaa.

Minkä roolin sinun yrityksesi ottaa datamurroksessa?

Sijoittajien ja julkisen vallan viesti vastuullisen liiketoiminnan tarpeesta on selvä. Rahaa ei tipu, jos vastuullisuus ei ole vahvasti strategisella agendalla. Läpinäkyvyyttä, jäljitettävyyttä ja vaikuttavia tekoja kestävän transformaation eteen odotetaan yrityksiltä kaikilla toimialoilla. Ilman vastuullisuutta tukevaa dataa näitä velvoitteita on mahdoton täyttää.

Kestävyyshaasteiden ratkaisu vaatii toimivia keinoja hallita yrityksen arvoverkkoon ja tuotteiden elinkaareen liittyvää moninaista dataa sekä hyvää analytiikka. Tietovirroista voi syntyä yrityksille, esimerkiksi kiertotaloudessa, yhtä vahva pääoma kuin materiaalivirroista. Kun kestävyyteen liittyvä data ohjaa päätöksentekoa johtoryhmään ja hallitukseen asti, ollaan jo pitkällä.

Edelläkävijäyritykset katsovatkin jo nyt sijoittajien ja lainsäätäjien reunaehtojen taakse ja muuttavat dataa kestäväksi liiketoiminnaksi. Nämä yritykset ottavat asiakas- ja materiaalivirtojen lisäksi otteeseensa datavirrat. Samalla ne ajavat muutosta sekä omassa tekemisessään että laajemmin arvoverkoissaan rakentamalla esimerkiksi tarvittavaa digitaalista infrastruktuuria. Osa murroksen mielenkiintoisimmasta uusista yrityksistä onkin syntyjään datan potentiaalia ulosmittaavia yrityksiä, niin sanotusti datanatiiveja.

Onko sinun yrityksesi valmis vastaanottamaan datan tuomat lisävoltit?

Juttu on kirjoitettu yhdessä Gaian johtavan asiantuntijan Päivi Luoman kanssa. Päivi viimeistelee parhaillaan väitöskirjaa datan roolista kiertotaloudessa. Artikkeli on alun perin julkaistu Bonfiressa.