Back 30.01.2009

Proposal for national strategy on safety and security research published (in Finnish)

Esitys turvallisuustutkimuksen kansalliseksi strategiaksi julkistettiin tänään Helsingissä. Se määrittelee turvallisuustutkimuksen painopisteitä sekä korostaa tutkimuksen koordinaatiotarvetta ja vaikuttavuuden seuraamista. Strategia edistää poikkihallinnollista turvallisuustutkimusyhteistyötä, ohjaa tutkimuksen muotoja sekä auttaa kohdistamaan voimavaroja tarkoituksenmukaisesti ja hyödyntämään tutkimustuloksia.

Gaia vastasi kansallisen turvallisuustutkimusstrategian strategiaprosessin suunnittelusta, fasilitoinnista ja tukitoiminnoista. Strategiatyötä koordinoivat puolustusministeriö ja sisäasiainministeriö. Keskeisessä roolissa oli myös sektoritutkimuksen turvallisuusjaosto.

Strategian lähtökohtana olivat viranomaisten turvallisuustutkimustarpeet ja niiden synnyttämät seurannaisvaikutukset elinkeinoelämälle ja tutkimuslaitoksille. Strategiaprosessissa määriteltiin turvallisuustutkimuksen tavoitetilaksi, että Suomessa tehdään koordinoidusti tavoitteellista, tulevaisuusorientoitunutta ja käytännön toimintaa tukevaa tutkimusta, jonka vaikuttavuutta mitataan. Turvallisuustutkimusstrategian tavoitteina ovat:

  • vaikuttavan turvallisuustutkimuksen tuottaminen turvallisuuden edistämiseksi
  • poikkihallinnollisen yhteistyön edistäminen turvallisuuteen liittyvän tiedon tuottamisessa
  • turvallisuustutkimuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen edistäminen
  • turvallisuustutkimushallintoon liittyvien prosessien ja yhteistyön kehittäminen ja
  • suomalaisen turvallisuusalan osaamisen kehittäminen ja ylläpito.

Strategialle muodostettiin myös neljä turvallisuustutkimuksen temaattista kokonaisuutta:

  • yksilölähtöinen turvallisuus (esim. arkipäivän tapaturmat ja onnettomuudet sekä keinot näiden ehkäisyyn)
  • yhteiskunnan turvallisuus tulevaisuudessa (esim. yhteiskuntarakenteiden ja arvojen muutokset sekä rikollisuuden trendit)
  • infrastruktuurien haavoittuvuuden vähentäminen (esim. kriittisen infrastruktuurin haavoittuvaisuus) ja
  • turvallisuuden johtaminen (esim. tilannekuvan tuottaminen sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksiin ja yhteistyöhön liittyvät asiat).

Strategiaprosessi toteutettiin syksyn 2008 ja alkuvuoden 2009 aikana kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tavoite oli rakentaa viitekehys ja täsmentää valmisteluprosessia, muun muassa aloitusseminaarin avulla. Toisessa vaiheessa turvallisuustutkimuksen kehityskulkuja ja mahdollisia tutkimusteemoja kartoitettiin neljässä työpajassa. Niihin osallistui asiantuntijoita eri ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, elinkeinoelämästä sekä järjestöistä. Työpajojen tavoitteina oli tunnistaa eri sidosryhmien näkökulmista olennaisia turvallisuuden kenttään kohdistuvia muutosvoimia, turvallisuustutkimukseen vaikuttavia ilmiöitä sekä turvallisuustutkimustarpeita. Hankkeen kolmannen vaiheen muodosti strategian työstäminen työtä koordinoineen työryhmän ja sektoritutkimuksen turvallisuusjaoston kanssa.

Turvallisuustutkimuksen strategiaesitys julkistettiin loppuseminaarissa 30.1.2009 Säätytalolla Helsingissä.

Strategiaehdotus on luettavissa internetsivulla

Lisätietoja:

  • Mikko Syrjänen, etunimi.sukunimi@gaia.fi, gsm 050 302 8148