Back 10.06.2009

New method for assessing major accident hazards in Transport of Dangerous Goods (in Finnish)

Vaarallisten aineiden kuljetuskeskittymissä, kuten ratapihoilla, satamissa ja tieliikennekeskuksissa, on mahdollisuus suuronnettomuudelle. Gaia on yhteistyössä eri tarhojen kanssa kehittänyt onnettomuusriskien arviointimenetelmän, josta on apua esimerkiksi maankäytön suunnittelussa.

Arviointimenetelmässä luokitellaan kuljetuskeskittymän ympäristön riskitaso ja havainnollistetaan mahdollisen onnettomuuden vaikutusalue kartalla. Menetelmän avulla kaavoittaja pystyy arvioimaan alueen sopivuutta esimerkiksi herkästi haavoittuvalle toiminnolle kuten päiväkodille tai sairaalalle.

Menetelmässä huomioidaan mahdollisen suuronnettomuuden vaikutukset ja todennäköisyydet kolmiportaisella asteikolla, joka ottaa huomioon ihmiselle aiheutuvat riskit ja riskien mahdolliset vaikutukset rakenteille ja ympäristölle. Asteikko huomioi sekä tilastoista saatavan tiedon että subjektiivisen asiantuntija-arvion. Riskinarvioinnin helpottamiseksi asteikon todennäköisyysluokat on suhteutettu muihin tunnistettuihin riskeihin, kuten liikenneonnettomuuteen.

Menetelmän avulla voidaan arvioida myös riskienhallintakeinojen kustannuksia ja hyötyjä, mikä auttaa tunnistamaan ja valitsemaan kuhunkin kuljetuskeskittymään sopivat turvatoimet. Arviointimenetelmää on mahdollista hyödyntää myös muualla liikennejärjestelmän suunnittelussa.

KERTTU-hankkeessa määriteltiin ensimmäistä kertaa Suomessa, miten tunnistetaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) ja kuljetuskeskittymiin liittyvät suuronnettomuusriskit ja millä keinoilla näitä riskejä voidaan hallita. Hankkeen tuloksena syntynyt raportti ”VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta” esiteltiin 10. kesäkuuta liikenne- ja viestintäministeriön järjestämässä seminaarissa Helsingissä.

Kuljetuskeskittymien turvallisuuden arviointityöhön osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Rautatievirasto, Turun kaupunki, Porin kaupunki ja Porin satama, Hämeenlinnan kaupunki, VR-Yhtymä Oy, Palmberg TKU Oy, Sato Oyj, Varsinais-Suomen pelastuslaitos sekä Suomen Säiliöautoliitto ry. Kehitystyöhön liittyviin työpajoihin ja haastatteluihin osallistui myös Turvatekniikan keskus, Onnettomuustutkintakeskus, Säteilyturvakeskus sekä useita muita toimijoita.

Lisätietoja:

 • Liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 1602 8563, 0400 724 5010
 • Ylitarkastaja Matti Laitio, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 958
 • Pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, sisäasiainministeriö, puh. (09) 1604 2919, 050 456 0009
 • Liiketoimintajohtaja Ylva Gilbert, Gaia Consulting Oy, puh. 0400 756 358
 • KERTTU-hankkeen kotisivu

Julkaisun tiedot:

VAK-keskittymät osana turvallista yhteiskuntaa – maankäytön suunnittelu ja yhteinen riskienhallinta. KERTTU-hankkeen loppuraportti.

 • Y. Gilbert, A. Kumpulainen, J. Lunabba, T. Raivio. Gaia Consulting Oy.
 • Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 24/2009
 • ISSN 1457-7488 (painotuote)
 • ISSN 1795-4045 (verkkojulkaisu)
 • ISBN 978-952-243-057-1 (painotuote)
 • ISBN 978-952-243-058-8 (verkkojulkaisu)