Back 23.03.2010

New guidance to assess safety levels at dangerous goods marshalling yards (in Finnish)

Gaia laati liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta arviointiohjeistuksen VAK-ratapihojen turvallisuusselvityksille.

Tavoitteena on, että uusi ohjeistus edistää turvallisuustason arviointia ratapihoilla, joiden kautta kuljetetaan vaarallisia aineita (ns. VAK-ratapihat). Ohjeistuksen toivotaan myös edesauttavan yhtenevän käsityksen luomista näiden ratapihojen VAK-turvallisuustasosta.

Uusi ohjeistus kattaa ratapihan turvallisuusselvityksen ja turvallisuustason arvioinnin sekä ratapihatarkastukset. Ohjeistukseen sisältyy ehdotus turvallisuustason arviointiasteikolle, tarkistuslistoja ja esimerkkejä siitä, miten VAK-toimija voi osoittaa turvallisuuden olevan hallinnassa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia hoitavien toimijoiden ja ratapihainfrastruktuurin haltijan on laadittava turvallisuusselvitys valvovaa viranomaista varten. Turvallisuusselvitys antaa tärkeää tietoa myös muille toimintaan liittyville viranomaisille, kuten paikalliselle pelastuslaitokselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja kaavoittajalle.

Hankkeen ohjausryhmään osallistuivat liikenne- ja viestintäministeriön lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto, Liikennevirasto ja VR Cargo Oy.

Julkaisun tiedot:

VAK-ratapihojen turvallisuuden arviointi ja valvonta
Y. Gilbert, A. Kumpulainen. Gaia Consulting Oy.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 7/2010
ISSN (verkkojulkaisu) 1795-4045o
ISBN (verkkojulkaisu) 978-952-243-147-9

Lisätietoja:

  • Ylitarkastaja Mari Suominen, liikenne- ja viestintäministeriö, puh. (09) 160 28306, etunimi.sukunimi@lvm.fi
  • Liiketoimintajohtaja Ylva Gilbert, puh. 0400 756 358, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Toimitusjohtaja Juha Vanhanen, Gaia, puh. 050 564 1889, etunimi.sukunimi@gaia.fi
  • Hallituksen puheenjohtaja Pasi Rinne, Gaia, puh. +41 79 472 6909, etunimi.sukunimi@gaia.fi

Lisätietoja toimittajille:

  • Vaarallisia aineita kuljetettiin Suomessa vuonna 2007 rautateitse 5,6 miljoonaa tonnia. Kuljetuksista 63 % oli palavien nesteiden, 14 % syövyttävien aineiden ja 13 % kaasujen kuljetuksia.
  • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi nimeää ne ratapihat, joiden on laadittava turvallisuusselvitys. Näitä on Suomessa 13 kappaletta. TraFi myös hyväksyy turvallisuusselvitykset.