Back 26.09.2013

Industrial symbioses open new export opportunities for Finnish companies (in Finnish)

Suomalaiset yritykset voivat päästä kansainvälisille markkinoille yhdistämällä osaamistaan yksittäisiä teknologia- tai palveluratkaisuja laajemmiksi konsepteiksi eli teollisiksi symbiooseiksi. Ne mahdollistavat materiaalien, energian, veden ja tuotannon sivuvirtojen kustannustehokkaan ja ekologisen ainekierron ja synnyttävät uutta liiketoimintaa. Näitä mahdollisuuksia tarkastellaan Sitran tilaamassa ja Gaian tekemässä globaalissa markkinakatsauksessa.

Väestönkasvu ja kehittyvien maiden nouseva elintaso edellyttävät maatalouden, ruoantuotannon, elintarvikkeiden valmistuksen sekä jakelun tehostamista ja raaka-aineiden kestävää käyttöä. Luonnonvaroja ei ole enää varaa hukata. Monilla toimialoilla kaivataankin uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat energian ja raaka-aineiden tehokkaamman käytön.

Gaian selvityksen mukaan suomalaiset yritykset pystyvät vastaamaan kysyntään kehittämällä yhdessä kilpailukykyisiä, tuottavuutta parantavia kokonaisratkaisuja ja tarjoamalla niitä suoraan kohdemarkkinoille. Teollisissa symbiooseissa teknologia- ja palveluyritysten yhteistyö mahdollistaa materiaalien, energian, veden ja tuotannon sivuvirtojen kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ainekierron ja luo uutta liiketoimintaa.

”Teollisessa symbioosissa voidaan kytkeä yhteen esimerkiksi kalankasvattamo, kasvihuoneviljely, biopolttoaine- ja energiantuotanto sekä ravinnevalmisteiden tuotanto niin, että ne hyödyntävät tehokkaasti toistensa jätevirtoja. Yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia”, kertoo Gaian liiketoimintajohtaja Tiina Pursula.

Selvityksessä kartoitettiin teollisten symbioosien globaaleja markkinamahdollisuuksia sekä niihin liittyvää suomalaisyritysten markkinapotentiaalia. Sen mukaan suomalaisilla yrityksillä on teollisten symbioosien kautta erinomaiset mahdollisuudet markkinaehtoiseen liiketoimintaan. Selvityksessä huomioitiin globaaleina megatrendeinä ilmastonmuutos, niukkenevat luonnonvarat, väestönkasvu, kaupungistuminen, elintason nousu, kehittyvät markkinat sekä ekosysteemien ja ympäristön tilan heikkeneminen.

Selvityksessä nousi erityisesti esille viisi globaalisti kiinnostavaa ns. Hot Spot -markkinaa, jotka voisivat tarjota suomalaisyrityksille merkittäviä mahdollisuuksia:

  • kalankasvatuksen suljetun kierron ratkaisut ja kokonaiskonseptit
  • teollisten symbioosien optimointi ja hallinta
  • jätteiden ja sivuvirtojen uusiokäytön modulaariset ratkaisut
  • biojalostamoiden tuotannon laitteistot, hallinta ja optimointi
  • sivuvirtapohjaisen sokerin tuotanto biojalostamoiden syötteeksi

”Gaian markkinaselvitys antoi meille arvokasta tietoa teollisten symbioosien globaalista markkinapotentiaalista. Tunnistettujen Hot spot -markkinoiden pohjalta olemme käynnistäneet viisi yrityskonsortiota, jotka kehittävät kotimaisia ja kansainvälisiä konsepteja esille nousseiden markkinamahdollisuuksien hyödyntämiseksi”, toteaa Teolliset symbioosit -avainalueen vetäjä Jyri Arponen Sitrasta.

Lisätietoja: