Back 19.12.2013

Gaia maps the impact of EU’s new sustainability criteria on the forest energy sector (in Finnish)

Gaia selvitti Energiateollisuus ry:n pyynnöstä, kuinka EU:n valmistelussa olevat kiinteiden biopolttoaineiden kestävyyskriteerit voivat vaikuttaa puu- ja metsätähdepohjaisten polttoaineiden saatavuuteen ja kuinka uusiin kestävyyskriteereihin voidaan valmistautua.

EU-komissio valmistelee parhaillaan kiinteille biopolttoaineille vastaavia kestävyyskriteerejä, jotka nestemäisille biopolttoaineille on jo määritelty. Kriteerit vaativat todennäköisesti ainakin uudenlaisen tiedon keräämistä ja kuljettamista toimitusketjussa. Energiateollisuus ry halusi selvittää, voivatko kestävyysvaatimukset rajoittaa puu- ja metsätähdepohjaisten polttoaineiden, kuten hakkeen, pellettien ja biohiilen, saatavuutta.

Kestävyyskriteerit aiheuttanevat muutospaineita koko biopolttoaineketjulle. Selvityksen mukaan ne saattavat tuottaa hankaluuksia pienille metsäpalveluyrityksille, jos esimerkiksi puu- tai metsätähde-erät joudutaan jatkossa pitämään fyysisesti erillään toisistaan.

”Biopolttoaineiden käytön tulee olla kestävää. Kestävyyden osoittamisen ja todentamisen toimintamalleja on useita, ja valitut mallit saattavat vaikuttaa myös biopolttoaineiden käyttömahdollisuuksiin”, sanoo vanhempi asiantuntija Maija Aho Gaiasta.

Gaian selvitys kartoittaa käytännön ongelmia, joita kestävyyden osoittaminen saattaa aiheuttaa. Ennakoimalla mahdolliset ongelmat niihin voidaan löytää Suomen oloihin sopivia ratkaisuja jo varhaisessa vaiheessa.

Selvityksen mukaan on erityisen tärkeää pitää pieniin yrityksiin kohdistuva kuormitus kohtuullisena sekä ottaa huomioon kiinteiden biopolttoaineiden tuotantoketjun erien ja toimijoiden suuri määrä ja monipuolisuus. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää siihen, kuinka kestävyyden osoittamisvelvollisuus jakautuu tuotantoketjun toimijoiden kesken. Lisäksi tulisi selvittää, voisiko kestävyyden osoittamista ja todentamista tukea esimerkiksi keräämällä alkuperätietoa julkiseen karttapalveluun.

”Mikäli EU:n uudet kestävyysvaatimukset on hankala toteuttaa, ne saattavat rajoittaa puupohjaisten polttoaineiden saatavuutta tulevaisuudessa. Siksi halusimme hyvissä ajoin teettää käytännönläheisen selvityksen, joka auttaisi metsäenergiasektoria varautumaan mahdollisiin ongelmiin”, sanoo asiantuntija Jukka Makkonen Energiateollisuus ry:stä.

Valmiin direktiivin muoto määrää, mitkä ovat parhaat ratkaisut puu- ja metsätähdepohjaisten polttoaineiden kestävyyden osoittamiseen ja todentamiseen.

Lisätietoja: