Back 11.02.2015

Gaia looked at the impact of biodiversity conservation on the availability of wood-based biomass (in Finnish)

WWF Suomi pyysi Gaiaa selvittämään, kuinka WWF:n metsävision toteuttaminen vaikuttaisi puubiomassan saatavuuteen Suomessa.

Metsäbiomassan määrää ja käyttöpotentiaalia on Suomessa aiemmin selvitetty taloudellisen kestävyyden näkökulmasta, mutta laskelmissa ei ole otettu huomioon luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.

WWF:n pyynnöstä Gaia selvitti metsien monimuotoisuuden säilyttämisen ja erilaisten metsätalousmenetelmien vaikutusta metsäbiomassan saatavuuteen. WWF asetti selvitykselle reunaehdot, joiden se näkee ehkäisevän metsäluonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

WWF:n asettamia reunaehtoja oli kolme:

  • Suojelualueverkostoa laajennetaan Nagoyan sopimuksen mukaisesti alueellisesti ja luontotyypeittäin kattavasti 17 prosenttiin.
  • Metsät hoidetaan FSC-sertifioinnin mukaisilla menetelmillä.
  • Kantojen korjaaminen lopetetaan.

Selvityksen lähtökohtana käytettiin Metsäntutkimuslaitoksen laskelmaa Suurin kestävä tukki-, kuitu- ja energiapuun hakkuumahdollisuusarvio vuosille 2010–2019. Se perustuu taloudelliseen kestävyyteen. Gaian tekemä selvitys pohjautuu avoimiin paikkatieto- ja metsävaratietokantoihin sekä reunaehtoja soveltavaan laskelmaan.

”WWF:lle tehdyn selvityksen mukaan suojeluun ja metsätalouteen liittyvät reunaehdot eivät vähennä kokonaismetsäbiomassan hakkuumahdollisuusarviota alle vuonna 2013 toteutuneiden hakkuiden. Kyseessä on ensimmäinen ekologisen kestävyyden huomioiva hakkuupotentiaalilaskelma Suomessa, ja sen pohjalta tulevia arvioita on hyvä tarkentaa”, sanoo liiketoimintajohtaja Tiina Pursula Gaiasta.

Arvio hakkuupotentiaalista on suuntaa-antava, sillä reunaehtojen vaikutuksista ei ole saatavilla kattavaa tutkimustietoa. Puubiomassan todelliseen saatavuuteen vaikuttavat lisäksi monet sellaiset teknistaloudelliset tekijät, jotka eivät sisältyneet selvitykseen, kuten kuljetusetäisyydet, puun erilaiset käyttötavat ja puun hinta.

Lisätietoja: